Міжнародна економіка для ОП: “Міжнародна економіка”

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Крупка І. М.ЕКр-31с, ЕКр-32с, ЕКр-33с
632доцент Крупка І. М.ЕКр-31с, ЕКр-32с, ЕКр-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКр-31сдоцент Крупка І. М.
ЕКр-32сдоцент Крупка І. М.
ЕКр-33сдоцент Крупка І. М.
632ЕКр-31сдоцент Крупка І. М.
ЕКр-32сдоцент Крупка І. М.
ЕКр-33сдоцент Крупка І. М.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

метою курсу є формування теоретичних знань та практичних навиків проведення аналізу економічних процесів на міжнародному рівні для визначення й розв’язання управлінських проблем у національній економіці спричинених інтеграцією у світове господарство.

Задля досягнення поставленої мети цілями дисципліни визначено оволодіння знаннями про:

 • види зовнішньоекономічної політики, їх особливості та вплив на національну економіку;
 • інструменти державного регулювання міжнародних економічних відносин, їхні економічні ефекти;
 • розподіл вигід на мікро- та макрорівні від міжнародної економічної взаємодії країн;
 • еволюцію світового господарства та притаманні йому сьогодні риси;
 • сучасні глобальні проблеми людства та підходи до їх вирішення.

Результати навчання

знати:

 • як приймають рішення економічні суб’єкти за умов відкритої економіки;
 • як формуються ціни на міжнародних ринках товарів та послуг та які чинники на них впливають;
 • як за допомогою міжнародного цінового механізму здійснюється розподіл ресурсів та вигід між країнами;
 • як втручання держави впливає на формування внутрішніх та зовнішніх цін і поведінку національних виробників й споживачів;
 • як міжнародна мобільність факторів виробництва впливає на національну та світову економіку;
 • як відбувається міжнародна економічна інтеграція та її наслідки для національного господарства.

вміти:

 • використовувати інструментарій міжнародної економіки для аналізу різноманітних ситуацій, що виникають у світовій економіці.
 • самостійно аналізувати динаміку міжнародних економічних показників та передбачати наслідки державного втручання у функціонування національних ринків;
 • прогнозувати поведінку економічних суб’єктів в коротко- та довгостроковому періоді в умовах відкритої економіки;
 • формулювати власні судження щодо доцільності реалізації тієї чи іншої стратегії (політики) з огляду на її вплив на вітчизняну фірму, домогосподарство, галузь чи національну економіку загалом;
 • застосовувати математичне моделювання для оцінки ефективності зовнішньоекономічної політики країни.

Форма звітності: екзамен.

Мова вивчення: українська

Рекомендована література

 1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник у 2 кн. / за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. 4-те видання, виправлене та доповнене. Львів: Апріорі, 2020. Кн. 1: Вступ до макроекономіки. Макроекономіка. 648 с. ISBN 978-617-629-538-9.
 2. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. Б. – К.: Знання, 2011. – 470 с.
 3. Міжнародна економіка [текст] : навч. посіб. / За ред. Г. Е. Гронтковської/ Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик, О. І. Красновська. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 384 с. – С. 123-146.
 4. Krugman International Economics: Theory and Policy, 10th Edition / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz. – Instock : Prentice Hall,– 2014. – 360 р.
 5. Pugel, Thomas A. International Economics / Thomas A. Pugel. — Sixteenth edition. – New York: McGraw-Hill Education, – 766 р.

Матеріали

mizhnarodna-ekonomika_2015

Силабус:

Завантажити силабус