Міжнародні фінанси (051 “Міжнародна економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Грабинська І. В.ЕКР-41с, ЕКР-42с
828професор Грабинська І. В.ЕКР-41с, ЕКР-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКР-41спрофесор Грабинська І. В.
ЕКР-42спрофесор Грабинська І. В.
828ЕКР-41спрофесор Грабинська І. В., Косарчин М. В.
ЕКР-42спрофесор Грабинська І. В., Косарчин М. В.

Опис курсу

Вивчення дисципліни сприятиме формуванню у студентів знань про механізми та особливості функціонування сучасної світової фінансової системи, дозволить майбутнім фахівцям оволодіти сучасними методами аналізу і на їх основі обґрунтовувати економічні процеси в реаліях відкритої економіки. Вивчаються загальні тенденції трансформації світового фінансового середовища, конкретні механізми перерозподілу фінансових ресурсів у системі світового господарства, основні види операцій на міжнародних фінансових ринках, інструменти фінансування міжнародної діяльності корпорацій, інституційна структура сучасної світової фінансової системи.

Результати навчання:

знати:

– структуру світової фінансової архітектури, як цілісної складної системи ринкових та позаринкових механізмів перерозподілу фінансових ресурсів у системі світового господарства, роль міжнародних фінансових організацій у формуванні позаринкового механізму світових валютно-фінансових потоків;

– принципи функціонування світових фінансових центрів та їх значення у забезпеченні світогосподарських процесів фінансовими активами;

– характеристику світового фінансового ринку та його сегментів; процесів перерозподілу світових фінансових ресурсів, що відбуваються завдяки світовому фінансовому ринку;

– принципи функціонування фінансової системи ТНК та механізми внутрішньофірмового переміщення фінансових ресурсів;

– механізми регулювання світових фінансових потоків та урегулювання проблем заборгованості в системі міжнародних фінансів; проблеми та перспективи інтеграції України в систему світових фінансів.

вміти:

– аналізувати та застосовувати механізми та інструментарій прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро- та макроекономічному рівнях;

– володіти теоретичними основами та практичними навичками міжнародної диверсифікації активів, зокрема здійснювати оцінку активів при формуванні ефективної структури їх портфеля;

– використовувати знання про проведення міжнародних фінансових операцій та застосування новітніх інформаційних технологій;

– аналізувати та застосовувати специфічні методи та інструменти внутрішньофірмового переміщення фінансових ресурсів ТНК.

Рекомендована література

  1. Leviсh, Richard M. International financial markets. Prices and policies. – The McGraw-Hill, 4ed, 2001.
  2. Madura, Jeff. Financial Markets and Institutions. – South-Western Cengage Learning, 9th ed, 2011. – 717 p.
  3. Міжнародні фінанси: Підручник /[О. І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет та ін.] за ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.
  4. Міжнародні фінанси: Навч. посібник/ [І.І. Д’яконова, М.І. Макаренко, Ф.О. Жукова та ін..] за ред.. М.І. Макаренка та І.І. Д’яконової. – К.: «Центр учбової літератури, 2013. – 548 с.
  5. Основи міжнародних фінансів: підручник / За ред. О.І. Рогача. – 2-е вид. доп. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» , 2014. – 447 с.
  6. Перар Ж. Управление международними денежними потокамию – М., 1998.
  7. Шемет Т.В. Теорія і практика валютного курсу: Навчальний посібник / За ред. Рогача О.І. – К.: Либідь, 2006. – 358 с.
  8. Butler, K. C. (2008). Multinational finance. Chichester, West Sussex: J. Wiley

Силабус:

Завантажити силабус