Міжнародний банківський бізнес (Екр)

Тип: На вибір студента

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Владичин У. В.ЕКР-41с, ЕКР-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКР-41спрофесор Владичин У. В.
ЕКР-42спрофесор Владичин У. В.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

Метою вивчення дисципліни “Міжнародний банківський бізнес” є формування системи теоретичних знань та практичних навичок у галузі міжнародного банківського бізнесу та його регулятивного забезпечення, функціонування банківської системи під впливом іноземних капіталів, підвищення стабільності й ефективності роботи вітчизняних банків за рахунок залучення іноземних інвесторів. Завданням дисципліни є вивчення стану розвитку міжнародного банківського бізнесу, характеру впливу іноземних капіталів на розвиток банківської системи та фінансово-економічної безпеки держави, можливостей ефективного регулювання банківництва на міжнародному рівні для підвищення рівня розвитку економік країн тощо.

Результати навчання:

знати:

 • сутність і функції міжнародного та іноземного банківництва,
 • організаційно-правові форми та види міжнародного банківського бізнесу,
 • суб’єкти, механізм та принципи регулювання міжнародного та іноземного банківництва,
 • сучасний стан функціонування банків з іноземним капіталом та філій іноземних банків,
 • структуру власності банківської системи України з огляду на наявність іноземних інвесторів у банках,
 • наднаціональне регулювання діяльності банків на міжнародних ринках,
 • особливості правового, податкового, антимонопольного регулювання іноземного банківського бізнесу тощо;

вміти:

 • проводити аналіз структури власності банківської системи України з огляду на наявність у ній іноземних інвесторів,
 • оцінювати стан розвитку міжнародного банківського бізнесу,
 • визначати ефективність наднаціонального та державного регулювання банківської діяльності,
 • визначати ефективність діяльності вітчизняних банків та банків з іноземним капіталом,
 • розраховувати концентрацію іноземного банківництва,
 • оцінювати стан, ефективність і перспективи участі українських банків у міжнародному бізнесі тощо.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Банківська система : підручник / Реверчук С. К., Владичин У. В., Лобозинська С. М. та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 498 с.
 2. Владичин У. В. Державне регулювання іноземного банківництва в Україні [монографія] / У. В. Владичин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 594 с.
 3. Віднійчук-Вірван Л. Міжнародний банківський бізнес: базові категорії, поняття, терміни : навч.слов.-довід. / Автор-укл.Л.Віднійчук-Вірван. Львів : “Магнолія плюс”, 2005. – 311 с.
 4. Корнилюк Р. В. Іноземні банки в Україні: вплив та регулювання : [монографія] / Р. В. Корнилюк, І. Б. Івасів, О. М. Диба. – К. : КНЕУ, 2012. – 234 с.
 5. Макогон Ю. В. Международный банковский бизнес. Учебное пособие / Ю. В. Макогон, Е. В. Булатов. – К.: Атика, 2003. – 208 с.
 6. Рогач О. І. Міжнародні фінанси / О.Рогач, А.Філіпенко, Т.Шемет та ін. – К.: “Либідь”,2003.– 777с.

Додаткова література:

 1. Бочан І. Глобальна економіка : [підруч.] / І.Бочан, І.Михасюк. – К. : Знання, 2007. – 403 с.
 2. Владичин У. В. Іноземне банківництво в Україні : [монографія] / У. В. Владичин. – Львів : ЛА “Піраміда”, 2011. – 280 с.
 3. Єгоричева С. Б. Організація діяльності банків у зарубіжних країнах : навч. посібник / С. Б. Єгоричева. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.
 4. Исламские финансы в современном мире: экономические и правовые аспекты / Сост. и ответст. ред. Р. И. Беккин. – М. : Изд. дом “УММА”, 2004. – 283 с.
 5. Кабо Г. О. Розвиток міжнародного банківського бізнесу в умовах глобальних трансформацій / Вісник ОНУ імені І. І. Мечнікова, Т. 18, вип. 1. – 2013. – С. 88-93.
 6. Калініченко Л. Л. Глобалізація банківської діяльності та її вплив на банківську систему України / Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – № 43. – С. 77-81.
 7. Карлін М. І. Інвестиційні офшори : навч. посіб. / М. І. Карлін, О. А. Івашко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 292 с.
 8. Мельник П. В. Банківські системи зарубіжних країн : підручник / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. Гордей. – К. : Алерта, Центр учбової літератури, 2010. – 586 с.
 9. Сідоров В. І., Макарчук К. О. Мотиви злиття та поглинання банків у міжнародному бізнесі / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Вип. 15, частина 4. – 2015. – С. 22-24.
 10. Ткаленко С. І. Розвиток міжнародного банківського бізнесу в умовах глобалізації: злиття та поглинання / Магістеріум. – Вип. 35. Економічні студії. – 2009. – С. 44-46.
 11. Хаб’юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету : [монографія] / О. Хаб’юк. – Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : ПрутПринт, 2008. – 260 с.
 12. Чуб О. Банки в глобальній економіці : [монографія] / О. Чуб. – К. : КНЕУ, 2009. – 340 с.
 13. Школа І.М. Міжнародні економічні відносини : [підруч.] / І.Школа, В.Козьменко, О.Бабінська ; за ред. І.М.Школи. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 544 с.

Інтернет-джерела:

 1. bank.gov.ua – сайт Національного банку України.
 2. www.rada.gov.ua – законодавча та нормативно-правова база України.
 3. www.imf.org/external/index.htm – сайт Міжнародного валютного фонду.
 4. mfa.gov.ua – сайт Міністерства закордонних справ України.
 5. www.worldbank.org – сайт Світового банку.
 6. www.bis.org – сайт Банку міжнародних розрахунків.
 7. www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html – сайт Європейського центрального банку.

Матеріали

Методичні матеріали:

 1. Владичин У. В. Плани практичних занять з дисципліни “Міжнародний банківський бізнес” для студентів денної форми навчання спеціальності (спеціалізації) «Міжнародна економіка». – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – 14 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус