Міжнародний маркетинг (051 “Економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Войтович Л. М.ЕКР-41с, ЕКР-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764ЕКР-41сдоцент Войтович Л. М.
ЕКР-42с

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни “Міжнародний маркетингˮ є оволодіння студентами спеціалізації “Міжнародна економікаˮ теоретичних основ і практичних методів міжнародного маркетингу для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку.

Завдання вивчення дисципліни: з’ясування наявних поглядів про сутність та ознаки міжнародного маркетингу; вивчення міжнародного маркетингового середовища; розуміння суті, місця та функцій міжнародного маркетингу в системі міжнародних економічних відносин; дослідження економічного, соціально-культурного, політико-правового середовища міжнародної маркетингової діяльності; засвоєння методичних засад проведення міжнародних маркетингових досліджень, сегментації світового ринку і вибору цільових ринків; обґрунтування моделей виходу підприємств на зарубіжні ринки; проаналізувати особливості бренд-менеджменту; з’ясувати сутність та види глобальної електронної комерції. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
– предмет, структуру та головні поняття курсу;
– теоретичні засади міжнародного маркетингу;
– сутність, особливості та види середовища міжнародного маркетингу;
– первинні та вторинні дослідження в системі міжнародного маркетингу;
– сутність міжнародної розвідки;
– процедуру міжнародної сегментації;
– типи моделей виходу підприємств на зовнішні ринки;
– складові міжнародних товарної та цінової політик;
– моделі формування бренду;
– сутність та види електронної комерції.
вміти:
– розуміти специфіку різних способів проникнення підприємств на зовнішні ринки, їхні переваги і недоліки;
– виокремлювати особливості проведення маркетингових досліджень на зовнішніх ринках;
– розробляти заходи щодо підвищення конкурентоспроможності товару і підприємства на закордонних ринках;
– використовувати інструменти маркетингового дослідження;
– враховувати аспекти міжнародного бізнес-середовища при здійсненні маркетингової діяльності;
– обґрунтовувати рішення про вихід підприємства на зовнішній ринок;
– розрізняти платіжні системи;
– виділяти маркетингові комунікації;
– виокремлювати принципи здійснення контролю міжнародної маркетингової діяльності на підприємстві;
– вибрати рекомендації із міжнародного маркетингу з подальшою їх адаптацією до вітчизняних реалій.

Рекомендована література

Рекомендована література

Основна література:

 1. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / Безугла Л. С.,
  Ільченко Т. В., Юрченко Н. І. та ін.. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. 300 с.
 2. Міжнародний маркетинг : навч. посібник / Т. В. Шталь, І. Е. Астахова, В. О. Козуб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 275 с.
 3. Міжнародний маркетинг: навч. посібник / Т. В. Князєва, Ю. П. Колбушкін, С. В. Петровська та ін. Київ : НАУ, 2019. 164 с
 4. Дікарєв О. І. Міжнародний маркетинг (на світовому ринку паливно-енергетичних ресурсів) : навч. посіб. Київ : ДП Вид. дім дім “Персоналˮ, 2009. 254 с.
 5. Чумаченко Т. М. Міжнародний маркетинг : навч.-метод. посібник. Дніпропетровськ : Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2012. 210 с.
 6. Гоголь Г. П. Міжнародний маркетинг : навч. посібник. Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. 148 с.
 7. Козак Ю. Г. Міжнародний маркетинг: навч. Посібник / за ред. Ю.
  Козака, С. Смичка, І. Літовченко. Київ: «Центр учбової літератури», 2014. 294 с.
 8. Мазаракі А. А. Міжнародний маркетинг : підручник / за ред. А. А. Мазаракі. Київ : Вид-во КДТЕУ, 2000. 306 с.

Додаткова література:

 1. Управління міжнародною конкурентоспроможністю: підприємство – регіон : монографія / [Ю. Г. Козак, І. О. Уханова, О. А. Єрмакова, О. О. Сукач, С. В. Ляліков, О. В. Сулім, Д. Н. Бурлаченко, О. В. Захарченко, О. Р. Шваґер, Н. А. Постова, О. О. Біла, Л. І. Андрусенко, П. Д. Дмітрієв, Д. А. Нікіфоров] ; за ред. Ю. Г. Козака, І. О. Уханової. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 173 с.
 2. Бормотова М. В., Залещук В. І. Україна в рейтингу глобальної конкурентоспроможності. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2018. Вип. 24. С. 3-7.
 3. Міжнародний маркетинг: методичні вказівки до практичних занять / Н. О. Грицюк. Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. 53 с.
 4. Бренд-менеджмент : навч. посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: К.О. Кузнєцова. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 76 с.
 5. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг : навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни. Київ : КНЕУ, 2005. 236 с.
 6. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Цінова політика торговельного
  підприємства в умовах маркетингової орієнтації : навч. посібник для вищих навч. закладів. Київ : Професіонал, 2004. 154 с.
 7. Гоголь Г. П. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. для студ. Вищих навч. закл. України всіх форм навч. напряму «Економіка і підприємництво» (менеджмент) / Національний ун-т «Львівська політехніка». Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. 147 с.
 8. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: теорія і господарські
  ситуації : навч. посіб. 2-ге вид., переробл. Київ: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. 152 с.
 9. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств. Київ : Знання, 2007. 446 с.
 10. Майовець Є. Й. Маркетинг: теорія та методологія. Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 450 с.
 11. Пілюшенко В. Л., Смерічевський С. Ф., Борзенков С. В. Міжнародний маркетинг : навч. посібник. Донецьк : ВІК, 2004. 235 с.

Інформаційні та Інтернет ресурси:

 1. Вісник НБУ;
 2. Актуальні проблеми економіки;
 3. Контракти;
 4. Бюлетень НБУ;
 5. Дзеркало тижня;
 6. Компаньйон;
 7. Кореспондент;
 8. Фінанси України;
 9. Економіка України;
 10. https://finance.ua/ua/;
 11. https://minfin.com.ua/ua/;
 12. https://bank.gov.ua/

Матеріали

Metodychka_praktychni zanyattya_Ekr_2022

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус