Моделювання систем масового обслуговування

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Антонів В. Б.ЕККМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕККМ-51сдоцент Антонів В. Б.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Моделювання систем масового обслуговування ” є вивчення студентами основних підходів і принципів побудови моделей та придбання навичок застосування їх для розв’язання задач моделювання, що виникають при розробці чи дослідженні комп’ютерних інформаційних й інших систем.

Теоретичною базою вивчення дисципліни “Моделювання систем масового обслуговування ” є попередні навчальні дисципліни: “Вища математика”, “Дискретна мате-матика”, “Теорія ймовірності і математична статистика”, “Чисельні мето-ди в інформатиці”, “Програмування” та ін.

Знання з навчальної дисципліни “Моделювання систем” застосовуються практично при вивченні всіх навчальних дисциплін, що викладаються пізніше.

Навчальне завдання дисципліни:

вивчення типових математичних схем моделювання систем масового обслуговування;

вивчення статистичного моделювання систем масового обслуговування на ЕОМ;

вивчення сучасних способів моделювання складних інформаційних систем масового обслуговування;

вивчення практичних підходів до моделювання систем масового обслуговування (технології моделювання);

ознайомлення з основними мовами імітаційного моделювання систем масового обслуговування;

оволодіння методами імітаційного моделювання із застосуванням пакета GPSS World.

 

Після вивчення навчальної дисципліни “Моделювання систем масового обслуговування ” студенти повинні отримати професійні компетенції:

розробки концептуальних та теоретичних моделей розв’язуваних наукових проблем і задач масового обслуговування;

поглибленого аналізу проблем, постановки та обґрунтування задач наукової і проектно-технологічної діяльності;

розробки та оптимізації бізнес-планів науково-прикладних проектів;

знання методології та сучасних технологій моделювання систем масового обслуговування;

знання методів проектування моделей складних систем масового обслуговування;

знання щодо систем масового обслуговування;

знання та вміння щодо планування та проведення імітаційних експериментів;

знання принципів побудови засобів імітаційного моделювання;

вміння будувати імітаційні моделі з використанням математичного пакета MathCad та системи імітаційного моделювання GPSS World;

вміння оцінювати якість побудованих моделей;

спроможності приймати рішення за результатами моделювання.

Рекомендована література

  1. Жерновий Ю. В. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування: Практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 307 с.
  2. Жерновий Ю. В. 59 Марковські моделі масового обслуговування: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 154 с.
  3. Задачин В.М. Моделювання систем: конспект лекцій / В.М. Задачин, І.Г. Конюшенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 268с.
  4. Ложковський А.Г. Теорія масового обслуговування в телекомунікаціях / А.Г. Ложковський. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. – 112с.