Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Паславська І. М.ЕККМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕККМ-51сдоцент Паславська І. М.

Опис курсу

Метою дисципліни є оволодіння основами аналізу соціально-економічних систем та математичним інструментарієм оцінювання людського капіталу.

Основними цілями вивчення дисципліни “Моделювання в управлінні соціально-економічними системами” є:

 • сформувати теоретичну та методологічну базу, що дозволить здійснювати аналіз соціально-економічних систем;
 • ознайомити студентів із основними макроекономічними чинниками, які впливають на формування людського капіталу;
 • ознайомити з основними методами аналізу та оцінювання людського капіталу на рівні держави;
 • вивчити методи аналізу, оцінювання та управління людськими ресурсами на підприємстві;

ознайомити студентів із напрямами формування людського капіталу у контексті соціально-економічної моделі інноваційного розвитку.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, у результаті вивчення курсу студенти повинні:

знати:

 • сучасні методианалізу соціально-економічних систем; економіко-математичні моделі аналізу, оцінювання, прогнозування розвитку людського капіталу; методи оцінювання людського капіталу на рівні підприємства; головні макроекономічні чинники, які впливають на формування людського капіталу; напрями формування людського капіталу у контексті соціально-економічної моделі інноваційного розвитку.

вміти:

застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для оцінювання людського капіталу на рівні держави та на рівні підприємства; аналізувати чинники впливу на формування людського капіталу.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Грішнова О. А. Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення: монографія / Лич В. М., Бондар І. К., Лютий І. О., Грішнова О. А. та ін. ; за ред. В. М. Лича – К.: КНУБА, 2009. – Ч. І. – 224 с., – Ч. ІІ. – 236 с.
 2. Грішнова О. А. Людський капітал. Формування в системі освіти і професійної підготовки / О. А. Грішнова. – К.: Товариство «Знання», 2001. – 254 с.
 3. Куценко В.І. Людський капітал як фактор соціального захисту населення: проблеми зміцнення / В.І. Куценко, Г.І Євтушенко // Зайнятість та ринок праці: міжвідом. наук. зб. – 1999. – №10. – С. 136-145.
 4. Тертична Л.І. Інноваційний розвиток і людський капітал / Л.І. Тертична // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – № 2, т. 2. – С. 179-183.
 5. Антонюк В.П. Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку: монографія / В.П. Антонюк / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2007. – 348 с.
 6. Кудлай А.В. Методичні підходи до побудови збалансованої системи оцінки людського капіталу /А.В. Кудлай // Вісник національного технічного університету. – Х., 2002. – №8. -С. 98-103.
 7. Цимбаленко Н.В. Методика оцінки людського капіталу підприємства / Н.В. Цимбаленко // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. – 2010. – №5. Т.2 (159) – С. 138-141.

Додаткова література:

 1. Бородіна О. Людський капітал як основне джерело економічного зростання / О. Бородіна // Економіка України. – 2003. – № 7 (500). – С. 48-53.
 2. Каленюк І. Освіта в ринковому середовищі та неекономічні цінності / І. Каленюк // Економіка України. – 2003. – № 7. – С. 67-73.
 3. Бугас В. Особливості інвестування в інтелектуальний капітал / В. В.Бугас // Вісник КНУТД. – 2013. – № 2. – С. 132-135.
 4. Буркинський Б. В. Соціальний капітал: джерела та структура, оцінка / Б. В. Буркинський, В. Ф. Горячук // Економіка України. – 2013. – № 1. – С. 67-81.
 5. Верхоглядова Н. I. Людський капітал і показники економічного зростання / Н. I. Верхоглядова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – 2007. – № 1. – С.84-86.
 6. Вовканич С. Людський та інтелектуальний капітал в економіці знань / С. Вовканич, Л. Семів. – Вісник НАН України. – 2008. – № 3. – С. 13-23.
 7. Грішнова О. А. Людський розвиток : навч. пос. / О. А. Грішнова. – К.: КНЕУ, 2006. – 308 с.
 8. Головатюк В. М. Проблеми вимірювання й оцінки інноваційного потенціалу соціально-економічного середовища / В. М. Головатюк // Наука та наукознавство. – 2010. – № 3. – С. 24-46.

Силабус:

Завантажити силабус