Моделювання в управлінні соціально-економічними системами

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік
106Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1020доцент Семерак О. Ф.
1032професор Вовк В. М.ЕККМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1010доцент Семерак О. Ф.
1032ЕККМ-51сдоцент Комар М. І.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами» є формування системи фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок у галузі ідентифікації, аналізу, вимірювання та моделювання складних соціально-економічних систем.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами» є оволодіння теоретико-методологічними та практичними навичками здійснення аналізу соціально-економічних систем різних рівнів, а також методикою моделювання структури соціально-економічних систем,  моделювання системної динаміки, та способами управління інформаційними зв’язками та ризиками у соціально-економічних системах.

Рекомендована література

  1. Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком / В.В. Вітлінський, П. І. Верченко. – К.: КНЕУ, 2000. – 402 с.
  2. Вовк В. М. Основи системного аналізу : навчальний посібник / В. М. Вовк, З.Б. Дрогомирецька. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 248с.
  3. Економічна кібернетика : Підручник для студ. ВНЗ: У 2-х т. Т.1 / Колектив авт.: В. М.Геєць, Ю. Г. Лисенко, В. М. Вовк, та ін. – Донецьк: ТзОВ “Юго-Восток”, 2005. – 506 с.
  4. ЄлісєєваО. К. Теоретико-методологічні аспекти математичного моделювання соціально-економічних систем : монографія / О. К. Єлісєєва. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2009. – 388 с.
  5. Математичні моделі та інформаційні технології в сучасній економіці / [Т. С. Клебанова, Л. С. Гур’янова, Н. Д. Богоніколос та ін.] ; за ред. А. О. Єпіфанова.  – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 246 с.
  6. Моделювання структури життєздатних соціально-економічних систем : монографія / Л.Н. Сергєєва, А. В. Бакурова, В. В. Воронцов, С. О. Зульфугарова – Запоріжжя : КПУ, 2009. – 200 с.
  7. Пістунов І. М. Економічна кібернетика : навчальний посібник / І. М. Пістунов. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – 154 с.
  8. Пономаренко В. С. Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем : навчальний посібник / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 384 с.
  9. Рамазанов С. К. Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці : монографія: у 2 ч. Ч. 1  / С. К. Рамазанов – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», – 256 с.
  10. Рогоза М. Є. Нелінійні моделі та аналіз складних систем : навчальний посібник : в 2 ч. Ч. 1  / М. Є. Рогоза, С. К. Рамазанов, Е. К. Мусаєва. –  2-ге вид., зі змінами. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 300 с.