Облік і аудит (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332ЕКМ-21с, ЕКі-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКМ-21с
ЕКі-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКМ-21с
ЕКі-21с

Опис курсу

Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку та проведення аудиторського контролю на підприємствах.

Завдання: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах па підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Предмет: методологія і методика ведення бухгалтерського обліку та проведення аудиту на підприємстві.

Результати навчання:

 • знати: суть, значення та види господарського обліку; бухгалтерський облік в системі управління підприємством; завдання, функції та вимірники бухгалтерського обліку; предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти; метод бухгалтерського обліку; структуру рахунків бухгалтерського обліку, їх зв’язок з балансом; методологію проведення аудиторського контролю на мікрорівні.

вміти: узагальнити дані поточного бухгалтерського обліку; аудит фінансово-господарської діяльності ділової одиниці.

Рекомендована література

 1. Плиса З. П., Плиса В.Й. Облік і аудит : навчальний посібник, третє видання, виправлене й доповнене. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 688 с.
 2. Плиса З. П., Плиса В.Й. Облік і аудит : навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 684 с.
 3. Плиса З. П., Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : підручник. 2-е вид., випр. і доп. Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2020. 420 с.
 4. Плиса З. П., Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (закладів вищої освіти)]. [Третє видання, виправлене й доповнене]. К.: Каравела, 2019. 560 с.
 5. Плиса З.П., Куцик П.О., Дрогобицький І.М., Скоп Х.І. Облікова концепція управління вартістю нематеріальних активів підприємства : Монографія. Львів: Растр-7, 2016. – 268 с.

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
 2. Міністерстві фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
 3. Всеукраїнський бухгалтерський тижневик БАЛАНС від ТОВ “Баланс-Клуб” – http://www.balance.dp.ua/index5.php
 4. Газета української бухгалтерії: право, податки, консультації. – http://www.buhgalteria.com.ua
 5. Дебет Кредит – Український бухгалтерський тижневик. – http://www.dtkt.com.ua
 6. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України. – http://www.ufpaa.org

Матеріали

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”

Силабус:

Завантажити силабус