Облік і оподаткування малого бізнесу (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Хоча Н. В.ЕКо-31с, ЕКо-32с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКо-31сдоцент Хоча Н. В.
ЕКо-32сдоцент Хоча Н. В.

Опис курсу

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ»

Анотація дисципліни

Семестр: 5

Викладач: к.е.н., доцент Хоча Надія Володимирівна

Кафедра: обліку і аудиту

Короткий опис дисципліни: Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань для успішно ведення обліку та оподаткування на підприємствах малого бізнесу, пов’язані з особливостями спрощеної системи обліку та оподаткування, методикою складання форм фінансової та податкової звітності. Завдання дисципліни – поглибити і розширити знання студентів з ведення обліку за основними для всіх підприємств ділянками – обліку грошових коштів, запасів, основних засобів, оплати праці, власного капіталу, доходів та витрат з врахуванням особливостей ведення обліку з використанням спрощеного плану рахунків, регістрів спрощених форм обліку, складання фінансової звітності за скороченими формами, а також застосування малими підприємствами спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Перелік тем:

1.Організація підприємницької діяльності в сфері малого бізнесу

2.Основи побудови бухгалтерського обліку на малих підприємствах

3.Форми ведення обліку суб’єктів малого підприємництва

4.Облік грошових коштів та розрахунків суб’єктів малого підприємництва

5.Особливості обліку виробничих запасів на підприємствах малого бізнесу

6.Облік необоротних активів на малих підприємствах.

7. Особливості обліку власного капіталу, доходів і витрат на підприємствах малого бізнесу.

8.Особливості обліку та оподаткування розрахунків з оплати праці на малих підприємствах

9. Спрощена фінансова звітність малих та мікропідприємств

10.Системи оподаткування суб’єктів малого бізнесу

11. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

12. Порядок складання та подання податкових декларацій платників єдиного податку.

Обсяг курсу становить 120 годин (4 кредити ECTS), з них: аудиторні – 48 год. (лекції – 32 год., практичні заняття – 16 год.), самостійна робота – 72 год.

Форма звітності: залік.

Мова викладання курсу: українська.

Силабус:

Завантажити силабус