Облік і оподаткування малого бізнесу (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Хоча Н. В.ЕКо-31с, ЕКо-32с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКо-31сХоча Н. В.
ЕКо-32сХоча Н. В.

Опис курсу

Дисципліна “Облік і оподаткування малого бізнесу” є дисципліною вільного вибору здобувача, яка викладається у 6-му семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам необхідні знання, обов’язкові для успішно ведення обліку та оподаткування на підприємствах малого бізнесу, пов’язані з особливостями спрощеної системи обліку та оподаткування, методикою складання форм фінансової, управлінської, статистичної звітності.

Метою викладання навчальної дисципліни «Облік і оподаткування малого бізнесу» є висвітлити теоретичні основи та методологічні аспекти обліку у малому бізнесі, елементи його організації зі врахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Цілями даного курсу є розкриття загальних характеристик малого бізнесу в Україні, основ побудови бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу, порядку використання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, особливостей обліку грошових коштів, розрахунків з оплати праці, виробничих запасів, необоротних активів, витрат на виробництво, реалізації продукції (робіт, послуг), власного капіталу.

Обсяг курсу становить 90 годин (3 кредити ECTS), з них: аудиторні – 48 год. (лекції – 16 год., практичні заняття – 16 год., лабораторні заняття – 16 год.), самостійна робота – 42 год.

Форма звітності: залік.

Мова викладання курсу: українська.

Силабус:

Завантажити силабус