Облік і оподаткування в цифровій економіці (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Попівняк Ю. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКОМ-61сдоцент Попівняк Ю. М.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Облік і оподаткування в цифровій економіці» є надання студентам фундаментальних знань з методології ведення обліку та оподаткування в цифрову епоху, облікового відображення діяльності підприємств, які працюють на засадах цифрової економіки, для забезпечення ефективної їх роботи в умовах цифрових трансформацій.
Цілями вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретико-методологічними та практичними навичками використання цифрових технологій в бухгалтерському обліку та оподаткуванні, а також засвоєння особливостей обліку та оподаткування електронного бізнесу, набуття досвіду формування та подання цифрової звітності та захисту облікової інформації в цифрову епоху.

Рекомендована література

Базова література
1. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV/ Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
3. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.03 р. № 851-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text.
4. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.17 р. № 2155-VIIІ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text.
5. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.15 р. № 675-VIII. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text.
6. Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації: Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20.07.2007 р. № 141 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0862-07.
7. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та план заходів щодо її реалізації, затверджені розпорядженням Кабінету міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text.
8. Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання у новому тисячолітті»: Декларація Організації Об’єднаних Націй від 12.12.2003 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c57#Text.
9. Декларація «ЮНКТАД XI – Дух Сан-Паулу»: Конференція Організації Об’єднаних Націй з питань торгівлі та розвитку від 13–18.06.2004 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_d09#Text.
10. Власна справа: інтернет-торгівля. Вісник. Офіційно про податки. 2017. № 42 (946). URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100006259-vlasna-sprava-internet-torgivlya.
11. Гончарук М.О. Електронна комерція як форма бізнесу: обліковий аспект. Вісник ЖДТУ. 2012. № 3 (61). С. 29-31.
12. Попівняк Ю.М. Кібербезпека та захист бухгалтерських даних в умовах застосування новітніх інформаційних технологій. Бізнес Інформ. 2019. № 8. С. 150-157. doi: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-150-157.
13. Попівняк Ю.М. Перетворення методу бухгалтерського обліку в епоху розвитку цифрових технологій. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. №8 (40). С. 43-52. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-8-6247.
14. Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html.
15. «Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний – 2020)». ГО «ХАЙ-ТЕК ОФІС УКРАЇНА», 2016. 90 с.
Додаткова література
1. Веретюк C.М., Пілінський В.В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні. Наукові записки Українського науково дослідного інституту зв’язку. 2016. № 2. С. 51-58.
2. Матвейчук Л.О. Цифрова економіка: теоретичні аспекти. Вісник Запорізького національного університету. 2018. № 4 (40). С. 116-127. DOI: https://doi.org/10.26661/2414-0287-2018-4-40-18.
3. Попівняк Ю.М. Технологія блокчейн у бухгалтерському обліку й аудиті: сучасний стан, можливості та перспективи застосування. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 3 (89). С. 137-144 doi: https://doi.org/10.26642/jen-2019-3(89)-137-144.
4. Попівняк Ю.М. Токен із ключем кваліфікованого електронного підпису: обліковуємо придбання і використання. Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік». 2019. № 53. C. 28-31.
5. Попівняк Ю.М. Фінансова звітність підприємства в умовах цифровізації бухгалтерського обліку. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку : зб. Матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту; 10 грудня 2020 р. Київ, КНЕУ, 2020. 587 с. С. 448-450.
6. Попівняк Ю.М. Виклики для бухгалтерського обліку як функції управління у цифрову епоху. Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах: матеріали VІ Міжнар. наук-практ. конф., 17-18 вересня 2020 р., м. Одеса / Міжнародний гуманітарний університет. Одеса: Фенікс, 2020. 152 с. С. 68-70.
7. Руденко М.В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 61-65. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.61.
8. Popivniak Y. Cloud-based accounting software: choice options in the light of modern international tendencies. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. № 3. Vol. 5. P.170-177 doi: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-3-170-177.
Інтернет-джерела
1. Пошукові ресурси – www.google.com.ua, www.meta.ua.
2. Офіційний портал Верховної Ради України – https://www.rada.gov.ua/.
3. Сайт електронної бухгалтерської газети «Інтерактивна Бухгалтерія» – http://www.interbuh.com.ua/ua/.
4. Офіційний сайт всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік» – http://vobu.ua/ukr/.
5. Офіційний сайт журналу «Податки та бухгалтерський облік» – https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/.
6. Офіційний сайт Міністерства цифрової трансформації України – https://thedigital.gov.ua/.

Матеріали

Анотація навчальної дисципліни “Облік і оподаткування в цифровій економіці

Робоча програма навчальної дисципліни “Облік і оподаткування в цифровій економіці”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус