Облік міжнародних операцій (051 (Р) “Міжнародна економіка”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Тенюх З. І.ЕКР-41с, ЕКР-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКР-41сдоцент Тенюх З. І.
ЕКР-42сдоцент Тенюх З. І.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Облік міжнародних операцій» є формування у студентів системи знань як методичного, так і прикладного характерів щодо методики обліку міжнародних операцій в Україні.
Предметом дисципліни є організація, методика та практика обліку міжнародних операцій підприємствами в Україні.
Завдання дисципліни – набуття студентами необхідних знань та практичних навичок щодо ведення обліку міжнародних операцій з урахуванням загальноприйнятих принципів та стандартів бухгалтерського обліку. Зокрема, вивчення способів та механізмів здійснення підприємствами зовнішньоекономічної діяльності та порядку її оподаткування, особливостей документального забезпечення бухгалтерських записів та відображення в обліку господарських операцій, здійснених в іноземній валюті.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни грунтується на знаннях з мікроекономіки, макроекономіки, економіки підприємств, менеджменту, міжнародної економіки, фінансів, бухгалтерського обліку.

Результати навчання:
• знати:
 зміст основних законодавчих та нормативних актів, якими регламентуються питання обліку і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні;
 техніку складання первинних документів та основних форм звітності за міжнародними операціями та операціями з валютою;
 методику ведення обліку міжнародних операцій та порядок їх оподаткування в Україні.

• вміти:
 застосовувати теоретичні і методичні засади ведення обліку міжнародних операцій з урахуванням вітчизняних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
 обліковувати іноземну валюту, імпортні та експортні операції;
 здійснювати облік розрахунків з підзвітними особами;
 здійснювати облік інших міжнародних операцій: облік бартерних операцій, давальницьких операцій;
 систематизовувати інформацію про міжнародні операції на бухгалтерських рахунках і в регістрах бухгалтерського обліку.

Рекомендована література

1. Податковий кодекс України від 2.12.2010 № 2755-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
2. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/mk/
3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12
4. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 № 185/94. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/185/94-%D0%B2%D1%80
5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних курсів», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000р. № 193 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00
7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій : наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99

Список джерел:

1. Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей, В. М. Пархоменко; За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця; 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: Рута, 2001. – 544 с.
2. Бутинець Ф. Ф. Облік зовнішньоекономічної ді¬яльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця; 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: Рута, 2006. — 388 с.
3. Волкова І. А. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник / Волкова І. А., Реслер М. В., Калініна О. Ю. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 304 с.
4. Гордієнко Н.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник / Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2006. − 235 с.
5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник / За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, І.Ю. Сіваченка. – 2-тє вид., доп. і перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 792 с.
6. Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник/ Л.О. Кадуріна. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 288 с.
7. Кадуріна Л. О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації: Навч. посіб. / Кадуріна Л. О., Стрєльнікова М. С. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 606 с.
8. Лебедевич С.Є. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник / Лебедевич С.Є., Шутка С.Є., Воляник Г.М., Колінько Н.І. – Львів: Новий Світ-2000, 2012.- 378 с.
9. Лучко М.Р. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник / Лучко М.Р., Н.Г. Мельник, С.В. Сисюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015 .- 356 с.
10. Маслак О.О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. / Маслак О.О., Жежуха В.Й. – К.: Каравела, 2011. – 400 с.
11. Небильцова В.М. Облік зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний просібник / В.М. Небильцова, О.В. Небильцова, О.В. Овдій.- К.: Хай-Тек Прес, 2007. — 256 с.
12. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Ю. А. Кузьмінський, В. Г. Козак, Л. І. Лук’яненко та ін.; За ред. Ю. А. Кузьмінського. – К.: КНЕУ, 2001. – 179 с.
13. Облік міжнародних операцій: Підручник / Ю. А. Кузьмінський, В. Г. Козак, Л. І. Лук’яненко, О. В. Небильцова; За заг. ред. проф. Ю. А. Кузьмінського. – К.: КНЕУ, 2006. – 336 с.
14. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник /О.В. Манойленко [та ін.]. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2014. – 367 с.
15. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : підручник / В.І. Мазуренко, Р.Д. Стаканов. – К: ДКС, 2013. – 347 с.
16. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник /Л.В. Гасенко. Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2012 – 294 с.
17. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник /Я.С. Карп’як, В.І. Воськало. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2012. – 297 с.

Періодичні видання: «Бухгалтерський облік та аудит», «Баланс», «Бухгалтерія», «Все про бухгалтерський облік», «Дебет-Кредит», «Інтерактивна бухгалтерія», «Податки і бухгалтерський облік» та ін.

Матеріали

Методичні рекомендації Облік МО

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус