Облік у неприбуткових організаціях (6.030509 “Облік і аудит”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Мельник Н. В.ЕКо-31с, ЕКо-32с, ЕКо-33с
826доцент Мельник Н. В.ЕКО-41с, ЕКО-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКо-31сДемків Х. С.
ЕКо-32сДемків Х. С.
ЕКо-33сДемків Х. С.
813ЕКО-41сДемків Х. С.
ЕКО-42сДемків Х. С.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення з чинними методиками обліку діяльності неприбуткових організацій, оволодіння студентами теоретичними знаннями з бухгалтерського обліку основних операцій, поглиблення практичного досвіду з вирішення завдань обліку і використання отриманих знань, адаптуючи їх до практичної роботи.

Завданнями вивчення дисципліни «Облік неприбуткових організацій» є:
– вивчити правові основи створення та функціонування неприбуткових організацій;
– розкрити визначення та класифікацію неприбуткових організацій;
– набути навичок державної реєстрації та постановки на облік в податкових органах та фондах соціального страхування неприбуткових організацій;
– відобразити особливості створення та діяльності неприбуткових організацій;
– засвоїти особливості оподаткування неприбуткових організацій;
– опанувати організацію бухгалтерського обліку в неприбуткових організаціях;
– висвітлити облік основних засобів та облік операцій в іноземній валюті;
– ознайомитися з обліком гуманітарної допомоги та обліком страхових внесків;
– опрацювати облік доходів, витрат та результатів діяльності неприбуткових організацій за звітний період;
– набути навичок складання та подання фінансової звітності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен :
знати: особливості правових та економічних основ створення та діяльності неприбуткових організацій, методи та техніку обліку за всіма ступенями облікового процесу.
вміти: складати та оформляти первинну облікову документацію, обробляти бухгалтерські документи неприбуткових організацій за всіма об’єктами обліку, вести облік доходів і витрат неприбуткових організацій, нараховувати суми, що належать для внеску в бюджет і сплачувати їх, складати первинну облікову документацію з усіх операцій неприбуткових організацій, складати звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ.

Рекомендована література

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. №436 – IV (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
2. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755 – VI (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. №996 – XIV (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/996-14
4. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» Закон України від 05 липня 2012 р. № 5073-VI (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5073-17
5. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 р. №4572-VI (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
6. Закон України «Про гуманітарну допомогу» від 22 жовтня 1999 р. № 1192-XIV (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-14
7. Закон України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 р. №1087-IV (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1087-15
8. Закон України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 р. № 2908-ІІІ (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2908-14.
9. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09 липня 2003 р. № 1057-ІV (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15.
10. Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 р. №2866-III (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2866-14/ed20011129
11. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 05 квітня 2001 р. №2365-ІІІ (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2365-14.
12. Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 07 жовтня 1997 р. №554/97-ВР (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/554/97-вр
13. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р. №1045-XIV (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1045-14
14. Закон УРСР «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. № 987-XII (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/987-12
15. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 1997 №469/97-ВР (зі змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/469/97-вр
16. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№3.rada.gov.ua/laws /show /z0336-13
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 і зареєстровано Міністерством юстиції України 18 травня 2000 № 288/4509 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 і зареєстровано Міністерством юстиції України 14 лютого 2011 № 189/18927 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№0.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
19. Наказ Міністерства фінансів України «План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30 листопада 1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11
20. Наказ Міністерства фінансів України «Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерському обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» від 30 листопада 1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
21. Наказ Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 р. №186 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва» (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0389-01
22. Наказ Міністерства фінансів України від 17 червня 2016 р. «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0932-16
23. Постанова Кабінету міністрів України від 13 липня 2016 р. №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/440-2016-п
24. Борщ Н. Усе про облік та організацію неприбуткових організацій / Н. Борщ, В. Кузнєцов, М Казанова. – 5-те вид., переробл. і доп. – Х.: Фактор, 2010. – 416 с.
25. Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика: Навчальний посібник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – Вид. 4-те. – Т. Навчальна книга. – Богдан, 2012. – 747 с.
26. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: Підручник / Н.О. Гура. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с.
27. Дадашев Б.А. Кредитні спілки в Україні [Текст]: навчальний посібник / Б.А.Дадашев, О.І.Гриценко. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011.- 196 с.
28. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Підручник / А.Г. Загородній. – 3-тє вид., доопрац. і допов. – Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 340 с.
29. Савченко О. Неприбуткові організації: податковий та бухгалтерський облік / О. Савченко, В. Кузнєцов. – 8-ме вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2005. – 297 с.
30. Ясінська А.І. Облік у небюджетних неприбуткових організаціях: конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / А.І. Ясінська, Н.І. Подольчак, А.С. Мороз. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 104 с.