Облік і аудит у зарубіжних країнах (051 (Р) “Міжнародна економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Дутчак І. Б.ЕКр-31с, ЕКр-32с, ЕКр-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКр-31сдоцент Хоча Н. В.
ЕКр-32сдоцент Головчак Г. В.
ЕКр-33сдоцент Дутчак І. Б.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Облік і аудит в зарубіжних країнах» є розкриття теоретичні основи та методологічні аспекти обліку в зарубіжних країнах крізь комплексну характеристику методики обліку господарської діяльності підприємств та порядку складання звітності суб’єктів господарювання юридичних осіб.
Програмні питання даної дисципліни покликані надати знання студентам з оцінки статей, формування показників та складання фінансової звітності в зарубіжних країнах та згідно МСБО, а також застосування МСА для аудиту фінансової звітності у зарубіжній практиці.
Завданням вивчення дисципліни «Облік і аудит в зарубіжних країнах» є:
– оволодіти методикою облікового процесу;
– засвоїти принципові відмінності бухгалтерського обліку і аудиту за кордоном і в Україні;
– засвоїти особливості організації обліку і аудиту в різних країнах;
– оволодіти методикою обліку активів, зобов’язань і власного капіталу у США;
– оволодіти теоретичними підходами до оцінки активних статей Балансу у США і Великобританії, давати їх коротку характеристику;
– використовувати інструментарій МСБО для оцінки статей фінансової звітності, їх відображення та систематизації інформації про них у фінансовій звітності підприємств різних країн.
Дисципліна «Облік і аудит в зарубіжних країнах» вивчається протягом одного семестру.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: Принципові відмінності бухгалтерського обліку і аудиту за кордоном і в Україні. Особливості організації обліку і аудиту в різних країнах.
вміти: Коментувати засади оцінки статей звітності іноземною мовою (англійською) і заповнювати Баланс і Звіт про фінансові результати за формами звітності країн, що розглядаються протягом вивчення дисципліни. А також вміти: пояснити особливості моделей обліку і давати характеристику національних систем обліку зарубіжних країн; давати загальну характеристику міжнародним стандартам фінансової звітності, міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та міжнародним стандартам аудиту; пояснити роль аудиту, його завдання та принципи обліку в різних країнах; формулювати мету складання фінансової звітності; вміти пояснити відмінності у вимогах до фінансових звітів, що складаються підприємствами США та в інших зарубіжних країнах. Застосовувати елементи методу бухгалтерського обліку для визнання і оцінки в обліку зарубіжних країн довгострокових активів, запасів товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і дебіторської заборгованості, власного капіталу (на прикладі США); перекладати на англійську мову основні терміни по обліку довгострокових активів, запасів товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, дебіторської заборгованості і власного капіталу; давати загальну характеристику структури балансу і звіту про фінансові результати у Великобританії.

Рекомендована література

Базова
1. Полякова Л. М., Мохняк В. С. Основи обліку в зарубіжних країнах. Навчальний посібник. − Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. − 248 с.
2. Литвин Н. Б. Облік у зарубіжних країнах Навчальний посібник − К.: Вид-во АТІКА, 2007. – 208 с.
3. Кочерга С.В. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник − К.: Центр учбової літератури, 2005. − 216 с.
4. Воронко Р.М. Облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб. — Львів: «Магнолія 2006», 2009. − 744 с.
5. Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навч. посіб. − К.: Знання, 2006. − 311 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Допоміжна
1. ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-ХІV зі змінами і доповненнями.
2. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с.
3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади і коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.
4. Загородній А.Г., Корягін М.В., Єлисєєв А.В., Полякова Л.М. Аудит: теорія і практика. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2004. – 453 с.
5. МакКензі, Венді. Посібник Financial Times з аналізу та використання фінансової звітності: пер. з англ. – К.: Все увито; Наукова думка, 2003. – 283 с.