Облік зовнішньоторгівельних операцій (051 “Економіка”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Тенюх З. І.ЕКР-42с, ЕКР-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКР-41сдоцент Тенюх З. І.
ЕКР-42сдоцент Тенюх З. І.

Опис курсу

Дисципліна «Облік зовнішньоторгівельних операцій» є вибірковою дисципліною з спеціальності 051 «Економіка» для освітньої програми 05 «Соціальні та поведінкові науки», яка викладається в 7-му семестрі в обсязі 3-х кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Облік зовнішньоторговельних операцій» є формування у студентів необхідних теоретичних знань та практичних навичок щодо ведення обліку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням загальноприйнятих принципів та стандартів бухгалтерського обліку.
За результатами навчання студент буде:
Знати :
зміст основних нормативних документів щодо регулювання бухгалтерського обліку та оподаткування зовнішньоекономічних операцій в Україні;
методику ведення обліку зовнішньоторговельних операцій на підприємствах України;
техніку складання основних форм звітності за операціями з валютою і розуміти основні принципи складання первинних документів з обліку зовнішньоекономічних операцій.
Вміти :
застосовувати теоретичні і методичні засади ведення обліку зовнішньоекономічних операцій з урахуванням національних стандартів бухгалтерського обліку;
обліковувати іноземну валюту, імпортні та експортні операції;
здійснювати облік інших зовнішньоторгівельних операцій: бартерних операцій, операцій з повернення товарів нерезиденту та від нерезидента;
відображати зовнішньоекономічні операції в системі бухгалтерського обліку.

Рекомендована література

Основна література:
1. Податковий кодекс України від 2.12.2010 № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
2. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI / Верховна Рада України. URL: http://sfs.gov.ua/mk/
3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII / Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12
4. Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text
5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
6. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
7. Бутинець Ф. Ф., Жиглей І. В. Облік зовнішньоекономічної ді¬яльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця; 3-тє вид., доп. і перероб. Житомир: Рута, 2006. 388 с.
8. Кадуріна Л. О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації: Навч. посіб. / Кадуріна Л. О., Стрєльнікова М. С. К.: Центр учбової літератури, 2007. 606 с.
Додаткова література:
9. Волкова І. А., Реслер М. В., Калініна О. Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. К : Центр учбової літератури, 2011. 304 с.
10. Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. Харків: ХНАМГ, 2006. 235 с.
11. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник / За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, І.Ю. Сіваченка. 2-тє вид., доп. і перероб. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 792 с.
12. Лебедевич С.Є., Шутка С.Є., Воляник Г.М., Колінько Н.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. Львів: Новий Світ-2000, 2012. 378 с.
13. Маслак О.О., Жежуха В.Й. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. К.: Каравела, 2011. 400с.
14. Небильцова В.М., О.В. Небильцова, О.В. Овдій Облік зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний просібник К.: Хай-Тек Прес, 2007. 256 с.
15. Карп’як Я.С., Воськало В.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник. Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2012. 297 с.
16. Тенюх З.І. Повернення товару нерезиденту у митному режимі реекспорту: облік і оподаткування. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 6. 2015. С. 880 – 886.: URL: http://global-national.in.ua/archive/6-2015/180.pdf
17. Тенюх З.І. Повернення товару від нерезидента у митному режимі реімпорту: облік і оподаткування. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 12. 2016. С. 537 –543. URL: http://global-national.in.ua/archive/12-2016/111.pdf

Матеріали

Анотація

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус