Охорона праці (Основи охорони праці та охорона праці в галузі)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813доцент Мельник Б. К.ЕКк-42с, ЕКК-41с, ЕКН-41с, ЕКО-41с, ЕКТ-41с, ЕКО-42с, ЕКФ-41с, Екф-44с, ЕКФ-42с, ЕКФ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813ЕКк-42сдоцент Мельник Б. К.
ЕКО-41сдоцент Мельник Б. К.
ЕКФ-41сдоцент Мельник Б. К.
ЕКФ-42сдоцент Мельник Б. К.
ЕКФ-43сдоцент Мельник Б. К.
Екф-44сдоцент Мельник Б. К.
ЕКО-42сдоцент Мельник Б. К.
ЕКН-41сдоцент Мельник Б. К.
ЕКТ-41сдоцент Мельник Б. К.
ЕКК-41сдоцент Мельник Б. К.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Метою вивчення дисципліни є набуття знань та формування у майбутніх фахівців (бакалаврів) компетенцій вирішувати типові завдання професійної діяльності з усвідомленням обов’язку виконання всіх вимог і заходів з охорони праці забезпечуючи збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності. Завданням вивчення дисципліни є набуття студентами знань та умінь ефективно вирішувати завдання управлінської, виробничо-технологічній, проектно-конструкторській та організаційній діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • правові та організаційні основи охорони праці, структуру і завдання управління охороною праці на виробництві;
 • основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії;
 • принципи, методи і засоби контролю параметрів шкідливих і небезпечних виробничих чинників на робочих місцях;
 • основні заходи і засоби захисту працівників від шкідливих і небезпечних виробничих чинників типових для певних видів діяльності;
 • основи електро- і пожежної безпеки під час виконання робіт;
 • вміти:
 • використовувати положення законів, нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів у практичної діяльності під час виконання професійних функцій;
 • дотримуватися вимог безпеки експлуатації технологічного устаткування і процесів під час виконання робіт, в також заходів з електро- та пожежної безпеки;
 • впроваджувати профілактичні заходи щодо запобігання професійних захворювань та професійних отруєнь, травматизму, аварій і пожеж;
 • впроваджувати і контролювати виконання перспективних, оперативних і поточних планів, наказів і розпоряджень органів управління підприємства з охорони праці.

Рекомендована література

 1. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006 – 448 с.
 2. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.
 3. Основи охорони праці:. /В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г.Валенко [та ін.]; за ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 480 с.
 4. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.
 5. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М. Ковтун; за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с.
 6. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.
 7. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник – Львів: УАД, 2006 – 336 с.

Силабус:

Завантажити силабус