Онлайн-комунікації у маркетингу

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
11120доцент Чуба Н. В.ЕКНМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11ЕКНМ-51сдоцент Чуба Н. В.

Опис курсу

Дисципліна «Онлайн-комунікації у маркетингу» є важливою вибірковою дисципліною з спеціальності «Маркетинг» для освітньої програми «Маркетинг», яка викладається в 3-му семестрі магістратури в обсязі 3,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс орієнтовано на формування у студентів-магістрів системного розуміння понять онлайн-комунікацій у маркетингу, діджиталізації економічної діяльності, особливостей роботи з цифровою інформацією, цільовою аудиторією, стимулювання збуту, створення позитивного іміджу, налагоджування зв’язків з громадськістю.

Метою вивчення дисципліни «Онлайн-комунікації у маркетингу» є розуміння основних засад та принципів, а також формування знань та вмінь у сфері теорії та практики онлайн-комунікацій; отримання навичок самостійної роботи у сфері онлайн-комунікацій, оволодіння необхідними навиками роботи з цільовою аудиторією у діджитал-маркетингу та ознайомлення з особливостями просування в Інтернеті.

Рекомендована література

Рекомендована література:

 1. Digital в Україні 2022: тренди українського інтернету та вплив війни – Режим доступу: https://marketer.ua/ua/digital-in-ukraine-2022-ukrainian-internet-trends-and-the-impact-of-the-war/
 2. Воронюк А., Полищук А. Актуальний Інтернет-маркетинг. К.: Агенство «Іріо». 2018. – 160 с.
 3. Городняк І.В. Поведінка споживача: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 256 с.
 4. Збірник тестів із маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 416 с.
 5. Каплунов Денис. Нейрокопірайтинг. Харків : Вид-во «Ранок» Фабула, 2019. – 352 с.
 6. Котлер Ф., Катарджая Г, Сетьяван Ї. Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового. пер. з англ. К. Куницької та О. Замаєвої. – К. : Вид. група КМ-БУКС, 2018. – 208 с.
 7. Кузик О. Маркетинг послуг: технології та стратегії. Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 338 с.
 8. Кузик О.В. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія: навч. посіб. Львів: ЛНУ, 2015. – 240 с.
 9. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. -192 с.
 10. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 450 с.
 11. Попова Н. В. Маркетингові комунікації: підручник / Н. В. Попова, А. В. Катаєв, Л. В. Базалієва, О. І. Кононов, Т. А. Муха ; під загальною редакцією Н. В. Попової. Харків: «Факт», 2020. – 315 с.
 12. Практикум з маркетингу: навч. посіб. / за ред. Проф. Майовця Є.Й. Львів: Видавництво «Край», 2014. – 244 с.
 13. Птащенко О. В. Розвиток моделей комунікацій в мережі Інтернет / О. В. Птащенко, К. І. Акулова // Науковий журнал “Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції”. – Херсон : ХНТУ, 2015. – № 19 (7). – С. 39–41.
 14. Словник термінів з маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 228 с.
 15. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: монографія / За наук. ред., проф. Є.Й. Майовця. Львів, 2016. – 262 с.
 16. Тренди інтернет-маркетингу 2022 – Режим доступу: https://ideadigital.agency/blog/trendi-internet-marketingu-2019/
 17. Чаффі Д., Сміт П. Досконалість цифрового маркетингу: планування, оптимізація та інтеграція інтернет-маркетингу / Д. Чаффі, П. Сміт. 5-тє видання, 2017. – 691 с.
 18. Янковець Т.М. Цифрові технології підвищення вартості брендів // Вісник КНТЕУ. № 4 (126), 2019. – С. 85-100.
 1. Бортнік С. М., Конюх І. М. Інтегровані маркетингові комунікації у діяльності підприємства та оцінка їх ефективності. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 2016. Вип. 14. С. 278–282.
 1. Як відстежувати ефективність маркетингових комунікацій. – Режим доступу з 07.02.2022: https://ua.looqme.io/blog/tpost/xraunym651-yak-vdstezhuvati-efektivnst-marketingovi

 Інформаційні ресурси

 1. «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/
 2. « «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно з http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
 3. «Маркетинг: теорія і практика» / Науковий журнал / Доступно з http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/index.html
 4. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/
 5. Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org
 6. Маркетинговий портал http://www.marketing-research.in.ua

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус