Оптимізація сайтів (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Белз О. Г.ЕКі-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКі-31сдоцент Белз О. Г.

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з основами пошукової оптимізації (SEO-оптимізації), тобто з методами створення сайту і його контенту максимально релевантним як для пошукових систем, так і для користувачів. Дисципліна дає ґрунтовні теоретичні знання i практичні навики методики коригування HTML-коду, вдосконалення структури сайту, наповнення сайту контентом, контролю зовнішніх чинників відповідно до вимог алгоритму пошукових систем з метою покращення позицій сайту в результатах пошуку цих систем за певними запитами користувачів.

Предмет: процеси пошукової оптимізації сайтів.

Основні завдання: оволодіння технологією удосконалення сайтів

Рекомендована література

 1. 208 идей для публикаций в Инстаграм. URL: https://alltarget.ru/208-idej-dlya-publikacij-v-instagram.
 2. 4 основных типа email-писем: цели и особенности. URL: http://blog.sendexpert.com/ru/4-osnovnyh-tipa-emailpisem-celi-i-osobennosti-art334/
 3. Ашманов И., Иванов А. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах (+CD). – 3-е изд. – Санкт-Перербург: Питер, 2011. – 464 с.
 4. База знаний. SEO AKADEMIYA. URL: https://seo-akademiya.com/baza-znanij/
 5. Белз О. Г. Вплив соціальних сигналів на рейтинг сайтів / О.Г. Белз // Інтелект ХХІ. – 2018. – №1. – С. 189-193.
 6. Белз О. Г. Основи електронного бізнесу: навч. Посіб / Олександра Белз / Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 176 с.
 7. Белз О. Інтернет-просування освітніх послуг класичними університетами України [Електронний ресурс] / О. Белз // Економіка та суспільство. – 2017. – № 10. – С. 866-871. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/147.pdf
 8. Белз О.Г. SEO-оптимізація сайтів вишів України / О.Г.Белз // Формування ринкової економіки. – 2018. – Випуск 39. – С. 3-8.
 9. Бойчук І. В., Музика О. М. Інтернет в маркетингу: підручник. – Київ: Центр учбової літератури, 2010. – 512 с.
 10. Брижко В. Електронна комерція: правові заходи та заходи удосконалення: монографія В. Брижко, А. Новицький, В. Цимбалюк, М. Швець. – Київ: НДЦПІ АПрНУ, 2008. — 149 c.
 11. Дементий Д. 96 убойных идей контента для социальных сетей. URL: https://texterra.ru/blog/96-uboynykh-idey-kontenta-dlya-sotsialnykh-setey.html
 12. Дёмина А.В. Электронный бизнес: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», и магистров направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» / А. В. Дёмина – Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2015. – 176 с.
 13. Зайцева О. О., Болотинюк І. М. Електронний бізнес: навч. посіб. / за наук. ред. Н. В. Морзе. – ІваноФранківськ: «Лілея НВ», 2015. – 264 с.
 14. Контекстная реклама: от основ до повышения эффективности URL: https://elama.ru/blog/kontekstnaya-reklama-ot-osnov-do-povysheniya-effektivnosti-3/
 15. Меджибовская  Н. С. Электронный бизнес : компендиум и практикум : учебное пособие / Н. С. Меджибовская, Одесский национальный экономический университет . – Одесса : Издательско-полиграфический дом ВМВ, : ОНЭУ, 2013 . – 196 с.
 16. Плескач В. Л. Електронна комерція: Підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К.: Знання, 2007. – 535 с.
 17. Плетньов З. 212 идей вирусного и продающего контента для Facebook URL: http://www.zushipletnev.com/212idey-lm/
 18. Тардаскіна Т. М. Електронна комерція: Навчальний посібник / Т. М. Тардаскіна, Є. М. Стрельчук, Ю. В. Терешко. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 244 с.
 19. Федишин І.Б. Електронний бізнес та електронна комерція (опорний конспект лекцій для студентів напрямку «Менеджмент» усіх форм навчання) / І.Б. Федишин. – Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 97 с.
 20. Шалева О. І. Електронна комерція. Навч. посіб. / О. І. Шалева. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
 21. Шардаков Д. Заголовки на все случаи жизни URL: https://shard-copywriting.ru/kollektsiya-zagolovkov-na-vse-sluchai-zhizni
 22. Яковлев, А. А. Раскрутка сайтов: основы, секреты, трюки. — 5-е изд., перераб. и доп. / А. А. Яковлев, В. Г. Ткачев. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 352 с.
 23. Янчева Л. М. Електронна комерція: організація та облік: навч.посіб. / Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі / Л. М. Янчева, А. П. Грінько, А. С. Крутова, Т. О. Тарасова. – Х. : ХДУХТ, 2008. — 231c.