Організація обліку та контролю (051 (Т) “Бізнес-статистика та аналітика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Тенюх З. І.ЕКТМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКТМ-51сдоцент Тенюх З. І.

Опис курсу

У сучасних умовах господарювання однією з передумов ефективного управління підприємством є раціональна організація бухгалтерського обліку, що і зумовлює важливість дисципліни «Організація обліку та контролю» для підготовки магістрів і спеціалістів з у вищих навчальних закладах.
Метою викладання дисципліни «Організація обліку та контролю» є набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації бухгалтерського обліку та контролю на підприємстві. Завданням вивчення дисципліни є: формування знань і вмінь з організації бухгалтерського обліку та налагодження обліково-контрольного й аналітичного процесів, орієнтованих на інформаційне забезпечення управлінських рішень.
Предметом дисципліни є теоретичні і практичні засади побудови системи бухгалтерського обліку та організації контрольного процесу на підприємстві.
Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. Вивчення дисципліни базується на знаннях з курсів «Бухгалтерськоий облік», «Фінансовий облік-І», «Фінансовий облік-ІІ», «Управлінський облік», «Стратегічний управлінський облік» «Економічний аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз», «Організація і методика аудиту» тощо.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100 БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=83010
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=367055&cat_id=293533.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.199 № 177. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99
4. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» від 27.06.2013 № 635. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article/ main?art_id=382876&cat_id=293537&search_param=%EE%E1%B3%E3&searchPublishing=1
5. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів / за ред. проф..Ф.Ф.Бутинця, – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 592с.
6. Журавель Г.П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах: навч. посіб. /Г.П. Журавель, В.Б. Клевець, П.Я. Хомин; за ред. П.Я. Хомина. – К.: Професіонал, 2009.– 320 с.
7. Житний П.Є. Облікова політика в умовах розвитку фінансово-промислових систем: методологія та організація: монографія / П.Є. Житний. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 352 с.
8. Карпушенко М. Ю. Організація обліку : навч. посібник (для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит») / М. Ю. Карпушенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 241с.
9. Клевець В.Б. Облікова політика підприємств за стандартами: монографія / В.Б. Клевець. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 313 с.
10. Кундря-Висоцька О.П. Організація бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / Кундря-Висоцька О.П.. – К. : Алерта, 2007. – 223 с.
11. Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку: монографія / В.А. Кулик. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2013. – 425 с.
12. Кужельний М. В. Організація обліку: Підручник / Кужельний М. В., Левицька С. О. – К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 c.
13. Облікова політика: навч. посіб. / Верига Ю.А., В.А. Кулик, Ю.О. Ночовна, С.Ю. Іванюк – К.: ЦУЛ, 2015. – 312 с.
14. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібн для студ. ден. та заоч. форм навчання спец. «Облік і аудит» / Ю.Д. Чацкіс, Е.С.Гейєр, І.О. Власова, О.А. Наумчук. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 471 с.
15. Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб./ за редакцією В.С. Леня – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 696с.
16. Островерха Р. Е. Організація обліку : навч. посіб./ Р. Е. Островерха – 2-ге вид. перероб. та доп. – К. : «Центр учбової літератури», 2012. – 568 с.
17. Пилипенко А.А. Організація обліку і контролю/ А.А. Пилипенко, В.І. Отенко – Х.: Харківський національний економічний університет, 2005. – 350 с.
18. Сльозко Т. М. Організація обліку: навч. посіб. /Т.М.Сльозко – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.
19. Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. /В.В. Сопко, А.Г. Завгородній . – К.: КНЕУ, 2000. –260с.
20. Фаріон І. Д. Організація обліку, контролю й аналізу: Навчальний посібник. / За редакцією І. Д. Фаріона. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 714 с.