Основи електронного бізнесу

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Белз О. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Мета: надання теоретичних і практичних знань щодо виконання ділових операцій та угод з використанням електронних засобів; дисципліна дає ґрунтовні теоретичні знання i практичні навики створення та ведення проектів електронного бізнесу

Предмет: процеси електронного бізнесу

Основні завдання вивчення дисципліни: вивчення теоретичних і практичних засад ведення електронного бізнесу, типів електронних платежів, методів захисту інформації, набуття вмінь просування сайтів.

Рекомендована література

 1. Белз О. Г. Вплив соціальних сигналів на рейтинг сайтів / О.Г. Белз // Інтелект ХХІ. – 2018. – №1. – С. 189-193.
 2. Белз О. Г. Основи електронного бізнесу: навч. Посіб / Олександра Белз / Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 176 с.
 3. Белз О. Інтернет-просування освітніх послуг класичними університетами України [Електронний ресурс] / О. Белз // Економіка та суспільство. – 2017. – № 10. – С. 866-871. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/147.pdf
 4. Белз О.Г. SEO-оптимізація сайтів вишів України / О.Г.Белз // Формування ринкової економіки. – 2018. – Випуск 39. – С. 3-8.
 5. Брижко В. Електронна комерція: правові заходи та заходи удосконалення: монографія / Науково-дослідний центр правової інформатики Академії правових наук України / В. Брижко, А. Новицький, В. Цимбалюк, М. Швець. – К. : НДЦПІ АПрНУ, 2008. — 149c.
 6. Дёмина А.В. Электронный бизнес: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», и магистров направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» / А. В. Дёмина – Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2015. – 176 с.
 7. Зайцева О.О., Болотинюк І.М. Електронний бізнес: Навчальний посібник. / За наук. ред. Н.В. Морзе. – ІваноФранківськ : «Лілея НВ» – 2015. – 264 с.
 8. Меджибовская  Н. С. Электронный бизнес : компендиум и практикум : учебное пособие / Н. С. Меджибовская, Одесский национальный экономический университет . – Одесса : Издательско-полиграфический дом ВМВ, : ОНЭУ, 2013 . – 196 с.
 9. Плескач В. Л. Електронна комерція: Підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К.: Знання, 2007. – 535 с.
 10. Тардаскіна Т. М. Електронна комерція: Навчальний посібник / Т. М. Тардаскіна, Є. М. Стрельчук, Ю. В. Терешко. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 244 с.
 11. Федишин І.Б. Електронний бізнес та електронна комерція (опорний конспект лекцій для студентів напрямку «Менеджмент» усіх форм навчання) / І.Б. Федишин. – Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 97 с.
 12. Шалева О. І. Електронна комерція. Навч. посіб. / О. І. Шалева. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
 13. Яковлев, А. А. Раскрутка сайтов: основы, секреты, трюки. — 5-е изд., перераб. и доп. / А. А. Яковлев, В. Г. Ткачев. — СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 352 с.
 14. Янчева Л. М. Електронна комерція: організація та облік: навч.посіб. / Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі / Л. М. Янчева, А. П. Грінько, А. С. Крутова, Т. О. Тарасова. – Х. : ХДУХТ, 2008. — 231c.