Основи охорони праці (6.030508 “Фінанси і кредит”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813доцент Мельник Б. К.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813

Опис курсу

  • Мета: набуття знань та формуванні у майбутніх фахівців (бакалаврів) компетенцій вирішувати типові завдання професійної діяльності з усвідомленням обов’язку виконання всіх вимог і заходів з охорони праці забезпечуючи збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності
  • Предмет: заходи з охорони праці
  • Основні завдання вивчення дисципліни: набуття студентами знань та умінь ефективно вирішувати завдання управлінської, виробничо-технологічній, проектно-конструкторській та організаційній діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці

Рекомендована література

  1. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006 – 448 с.
  2. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.
  3. Основи охорони праці:. /В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г.Валенко [та ін.]; за ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 480 с.
  4. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.
  5. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М. Ковтун; за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с.
  6. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.
  7. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник – Львів: УАД, 2006 – 336 с.