Планування і контроль на підприємстві (6.030504 “Економіка підприємства”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
839доцент Урба С. І.ЕКп-41с, ЕКп-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826ЕКп-41сдоцент Урба С. І.
ЕКп-42сдоцент Урба С. І.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни є викладення основних теоретико-методологічних аспектів та формування практичних засад внутріфірмового планування та контролю діяльності підприємства в умовах ринкової економіки.

Завданнями вивчення дисципліни є забезпечення теоретичних знань методології і методики планування та контролю діяльності розвитку підприємства, а також формування практичних навичок з проведення планових розрахунків для обґрунтування оптимальних варіантів контролю розвитку підприємства та розробка альтернативних планів з використанням сучасного інструментарію планування.

Рекомендована література

  1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. / М.М. Алексеева.  – М.: Финансы и статистика, 1997. – 345с.
  2. Бондар І.Ю. Планування виробничої програми підприємства та її ресурсне обґрунтування. / І.Ю. Бондар, І.Ю. Чаюн. – К.: КДТЕУ, – 2000. – 65с.
  3. Овечкина Е.А. Маркетинговое планирование: Конспект лекций. / Е.А. Овечкина. – К.:   МАУП, 2002. – 264с.
  4. Охріменко В.М. Конспект лекцій з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» (для студентів 5-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» ФПО та ЗН) [Текст] / В.М. Охріменко, Ю.Ю. Леонт’єва; Харк.  нац. акад. міськ. госп-ва. –  Х.: ХНАМГ, 2010. – 165с.
  5. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. 4-те вид. / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – К.: Каравела, 2011. – 352с.
  6. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. / Л.А. Швайка. – Львів: “Новий Світ–2000”, 2003. – 268с.