Податковий контроль

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
228доцент Приймак І. І.ЕКФ-34с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
214ЕКФ-34сдоцент Приймак І. І.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Податковий контроль» є формування у студентів знань з організації податкового контролю та методики податкових перевірок, додержання законодавства у сфері оподаткування, притягнення до відповідальності за податкові правопорушення.

Завдання вивчення дисципліни «Податковий контроль»: вивчення основ організації превентивного, камерального та документального контролю, освоєння методики податкових перевірок за окремими платежами до бюджету, набуття практичних навичок оформлення та реалізації матеріалів перевірок.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– організаційну структуру функціонального та спеціалізованого контролю в системі органів податкової служби;

– інформаційне та нормативне забезпечення контрольної діяльності;

– періодичність здійснення контрольних функцій та процедур;

– методичні прийоми камеральних, фактичних та документальних перевірок;

– відповідальність за податкові правопорушення.

уміти:

– вибирати платників для здійснення контрольних дій на основі ризикоорієнтованих технологій;

– формувати перелік підприємств для включення до планів-графіків документальних перевірок;

– здійснювати камеральну перевірку податкової звітності;

– оцінювати вірогідність показників податкової звітності під час документальних перевірок;

– оформляти проміжний та зведений акти податкових перевірок, протокол про адміністративне правопорушення та постанову про адміністративне стягнення;

– давати висновок на заперечення платника за результатами проведених перевірок.

Рекомендована література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к-96-ВР.
 2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI
 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року №996-XIV
 4. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003  № 851-ІV
 5. Порядок координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю: Постанова КМУ від 23 жовтня 2013 р. № 805
 6. Порядок проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок: Постанова КМУ від 27.12.2010 № 1232
 7. Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку: постанова КМУ від 27.12.2010 № 1238
 8. Порядок періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом: постанова КМУ від 27.12.2010 № 1245
 9. Про затвердження форматів та Порядку подання документів в електронній формі для проведення електронної перевірки: Наказ Міністерства доходів і зборів України від 31.12.2013 № 898
 10. Порядок обліку платників податків і зборів: Наказ Міністерства фінансів України від 09.12.11 № 1588
 11. Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання: Наказ ДПА України від 01.04.2011 № 190
 12. Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок: Наказ ДПА України від04. 2011 року № 236