Поведінка споживача (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Городняк І. В.ЕКН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКН-31сдоцент Городняк І. В.

Опис курсу

Метою дисципліни “Поведінка споживача” є вивчення поведінки споживача, чинників що її зумовлюють, а також моделі індивідуальної споживчої поведінки; напрями розширення функцій маркетингу в дослідженні механізмів поведінки споживачів і використанні цих механізмів для досягнення мети організації.

Завдання. У процесі вивчення дисципліни будуть розглянуті моделі споживчої поведінки на ринку, склад і напрями дії зовнішніх і внутрішніх чинників поведінки споживачів, методів її дослідження та можливостей їх використання в маркетинговій діяльності; формування навичок роботи зі споживачами та управління їхньою поведінкою. Аналіз особливостей споживчої поведінки вітчизняних домогосподарств в сучасних соціально-економічних умовах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • модель свідомості споживача та моделі поведінки споживача на ринку;
 • основні положення Закону України „Про права споживачів”;
 • чинники впливу на поведінку споживачів;
 • класифікації потреб;
 • загальні та спеціальні теорії мотивації споживачів;
 • моделі прийняття споживачем рішення про покупку;
 • соціально-психологічні аспекти роботи з споживачем;
 • методи та інструменти вивчення поведінки споживачів.

розуміти:

 • основні поняття, пов’язані з мотиваційною сферою споживача;
 • особливості економічного та соціологічного вивчення поведінки споживача;
 • поведінку споживачів на ринку;
 • важливість розвитку консюмеризму в сучасному суспільстві;
 • процес та моделі прийняття споживачем рішення про покупку.

вміти:

 • досліджувати ринкову поведінку споживачів;
 • сегментувати ринок на основі виявлених моделей поведінки споживачів;
 • визначати структуру задоволених та незадоволених потреб споживачів;
 • розробити концепцію та інструментарії вивчення споживчих мотивацій;
 • використовувати мотивації споживачів для розробки та управління продуктовою стратегією підприємства (товарної, цінової політики, реклами тощо);
 • аналізувати переваги та недоліки різноманітних джерел отримання знань споживачем.

Рекомендована література

 1. Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей. 10-е изд. / Пер. с англ. / Р. Блэкуэлл, П. Миниард, Дж. Энджел – СПб.: Питер, 2007. – 944с.
 2. Ларіна Я.С. Поведінка споживача: навч. посіб. / Я.С. Ларіна, А.В. Рябчик / – К.: Видавничий центр „Академія”, 2014. – 224с.
 3. Окландер М. А. Поведінка споживача. [текст] : навч. посіб. / М. А. Окландер, І. О. Жарська – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 208 с.
 4. Прокопенко О.В. Поведінка споживачів / О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. – К.: ЦУЛ, 2008. – 176с.
 5. Скибінський С.В. Поведінка споживачів: навч. посібн. / С.В. Скибінський. – Львів: Укоопспілка Вид-во Львівської КА, 2009. – 260с.
 6. Страшинська Л. В. Поведінка споживачів: Конспект лекцій. / Л.В. Старшинська – К.: ЕКОМЕН, 2010. – 101 с.
 7. Шафалюк О.К. Поведінка споживачів: Курс лекцій. / О.К. Шафалюк / – К.: КНЕУ, 2003. – 68с.