Поведінка споживача (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Городняк І. В.ЕКН-31с, ЕКН-32с
632доцент Городняк І. В.ЕКН-31с, ЕКН-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКН-31сдоцент Городняк І. В.
ЕКН-32сдоцент Городняк І. В.
632ЕКН-31сдоцент Городняк І. В.
ЕКН-32сдоцент Городняк І. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни «Поведінка споживача» є набуття студентами теоретичних та практичних навичок аналізу поведінки споживачів. Зокрема суті поведінки споживача, чинників, що її зумовлюють, а також моделей індивідуальної споживчої поведінки; напрями розширення функцій маркетингу в дослідженні механізмів поведінки споживачів і використанні цих механізмів для досягнення мети організації, аналіз інструментів маркетингового впливу на поведінку споживача.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Поведінка споживача» є:

 • розуміння суті та особливостей поведінки споживачів;
 • засвоєння суті потреб, мотивів, мотивації, знань споживачів та їхнього впливу на формування споживчої поведінки;
 • вивчення особливостей основних етапів процесу прийняття рішення про купівлю споживачем;
 • розуміння впливу маркетингових інструментів на формування поведінки споживачів;
 • вивчення моделей індивідуальної споживчої поведінки;
 • розуміння особливостей впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на поведінку споживачів;
 • визначення особливостей формування споживчої поведінки домогосподарств в сучасних соціально-економічних умовах;
 • ознайомлення з основними методами дослідження поведінки споживачів та можливостей їхнього використання в маркетинговій діяльності;
 • формування навичок роботи зі споживачами та управління їхньою поведінкою.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати :

 • суть споживання як міждисциплінарної категорії;
 • різновиди потреб споживача;
 • загальні та спеціальні теорії мотивації споживача;
 • модель свідомості споживача та поведінки споживача на ринку;
 • чинники впливу на поведінку споживачів;
 • моделі прийняття споживачем рішення про покупку;
 • соціально-психологічні аспекти роботи з споживачем;
 • моделі індивідуальної споживчої поведінки;
 • маркетингові інструменти впливу на поведінку споживача;
 • права споживачів.

вміти :

 • досліджувати ринкову поведінку споживачів;
 • сегментувати ринок на основі виявлених моделей поведінки споживачів;
 • визначати структуру задоволених та незадоволених потреб споживачів;
 • розробити концепцію та інструментарії вивчення споживчих мотивацій;
 • використовувати мотивації споживачів для розробки та управління продуктовою стратегією підприємства (товарної, цінової політики, реклами тощо);
 • аналізувати переваги та недоліки різноманітних джерел отримання знань споживачем.

Рекомендована література

 1. Городняк І.В. Поведінка споживача: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 256 с.
 2. Городняк І.В. Поведінка споживача: Завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів, 2020. 42с.
 3. Городняк І.В. Поведінка споживача: Завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів, 2021. 48с.
 4. Городняк І.В. Поведінка споживача: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів, 2021. 48с.
 5. Городняк І.В. Поведінка споживача: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів спеціальності 075 Маркетинг. Львів, 2020. 39с.
 6. Ларіна Я.С., Рябчик А.В. Поведінка споживача: навч. посіб. Київ: Видавничий центр «Академія», 2014. 224с.
 7. Окландер М. А., Жарська І.О. Поведінка споживача: навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2014. 208с.
 8. Практикум з маркетингу: навч. посібник / За ред. Є.Й. Майовця. Львів: Край, 2014. 244с.
 9. Прокопенко О.В., Троян М.Ю. Поведінка споживачів. Київ: ЦУЛ, 2008. 176с.
 10. Скибінський С.В. Поведінка споживачів: навч. посібник. Львів: Укоопспілка Вид-во Львівської КА, 2009. 260с.
 11. Страшинська Л. В. Поведінка споживачів: конспект лекцій. Київ: ЕКОМЕН, 2010. 101 с.
 12. Шафалюк О.К. Поведінка споживачів: курс лекцій. Київ: КНЕУ, 2003. 68с.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни_Поведінка споживача_075_2022

Метод_Вказівки і плани семінарcьких занять Поведінка споживача_

Метод_Завдання для самостійної роботи Поведінка споживача_

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус