Проектний аналіз (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” зі скороченим терміном навчання)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348Лукашенко Т. В.ЕКпС-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКпС-21сЛукашенко Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКпС-21сЛукашенко Т. В.

Опис курсу

Предметом вивчення дисципліни є методологія та інструментарій аналізу проектних рішень.
Курс забезпечує:
– вивчення основних концепцій, понять, методів і підходів, які використовуються у світовій практиці при аналізі проектних рішень;
– з’ясування найважливіших проблем, пов’язаних з реалізацією проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях;
– оволодіння аналітичними навичками, інструментарієм, потрібними для проведення перед проектних заходів;
– засвоєння методів оцінювання проектів, способів і засобів залучення ресурсів для реалізації проектів і механізмів управління ними, набуття практичних навиків застосування програмних засобів в проектних розрахунках.

Рекомендована література

Базова література:
1. Господарський кодекс України: №436 – IV від 16.01.2003 (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
2. Податковий кодекс України №2755-VIвід 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
3. Про інвестиційну діяльність: Закон України №1560-XΙΙ від 10.09.1991 (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
4. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 №5080-VI (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
5. Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 № 2059-VIII (зі змінами) // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
6. Про режим іноземного інвестування: Закон України №93/96-ВР від 19.03.1996 (зі змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
7. Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів №560 від 11.05.2011р. (зі змінами) // [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
8. Аналіз вигод і витрат: практ. посіб./Секретаріат Ради .Скарбниці Канади. Пер. з англ. С.Соколик; Наук. ред. пер. О.Кілієвич. – К.: Основи, 1999. – 175 с..
9. Аптекар С. С., Верич, Ю. Л. Проектний аналіз : підручник / С.С. Аптекар, Ю.Л. Верич. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. –308 с.
10. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: підручник / Г.О. Бардиш. –К.: Знання, 2006. -415с.
11. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: навч. посіб. / Ю.В. Богоявленська. – К.: «Кондор», 2004. -336с.
12. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: підручник /В.А. Верба, О.А. Загородніх. – К.:КНЕУ, 2000.- 322с.
13. Лукашенко Т.В. Проектний аналіз: навч. посіб./Т.В. Лукашенко. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 238с.
14. Митяй О.В. Проектний аналіз: навч. посіб. /О.В.Митяй. – К.: ВД «Професіонал», 2008. – 288с.
15. Попова Н. В. Проектний аналіз : підручник / Н. В. Попова ; М-во
освіти і науки України, ХНАДУ. – Х. : ХНАДУ , 2016 . – 163 с.
16. Проектний аналіз. навч. посібник /С.О. Москвін, С.М. Бевз, В.А. Верба та ін..; за ред. С.О. Москвіна – К.: Лібра, 1999. -366с.
17. Рижиков В.С. , Яковенко М.М. та ін. Проектний аналіз: навч. посіб. /[ В.С. Рижиков, М.М. Яковенко, О.В. Латишева і ін. ]. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 384 с.
18. Телишевська Л.І. Проектний аналіз у схемах: навч. посібник / Л.І. Телищевска . – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 256с.
19. Чевганова В.Я. Проектний аналіз: навч. посібник/В.Я. Чевганова, В.В.Биба, А.С. Скрильник. – К.: Центр учбової літератури, 2014. — 258с.
20. Чорна М.В. Проектний аналіз: навч. посіб. /М.В. Чорна. – Харків: Консум, 2003. – 228с.

Допоміжна
21. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций/ Пер. с англ. – М.: АОЗТ “Интерэксперт”, “ИНФРА-М”, 1995. – 528 с.
22. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов/ Пер. с англ./ Под ред. Л.П.Белых. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 631 с.
23. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: навч. посіб. /С.Ф. Покропивний, С.М.Соболь, Г.О.Швидаченко, О.Г. Дерев’янко. – К.: КНЕУ, 2002. – 379с.
24. Біла О.Г. Фінансове планування та прогнозування: навч.посіб. //О.Г. Біла. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 312 с.
25. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту /Пер. з англ.. – К.: Молодь, 1997. – 631с.
26. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: учеб курс./И.А. Бланк. – М.: Эльга, Ника-Центр, 2001. – 448с.
27. Ковшун Н.Е. Аналіз та планування проектів: навч. посіб. /Н.Е. Ковшун. – К.: Центр учбової літератури, 2008. -344с.
28. Пересада А. А. Управління інвестиційним процессом /А.А. Пересада. – К.: Лібра, 2002.- 472 с.
29. Савчук В.П., Прилипко С.И., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: учеб. пособие /В.П. Савчук, С.П. Прилипко, Е.Г. Величко. –К.: Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304с.
30. Фінанси підприємств Фінанси підприємств: підручник / [А.М.Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін]. – К.: КНЕУ, 2005.- 536 с.
31. Титаренко Н.О., Підручник А.М. Теорії інвестицій: навч. посіб./Н.О. Титаренко, А.М. Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. -160с.
32. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: навч. посіб./І.І. Цигилик, С.О. Кропельницька, М.М.Білий, О.І. Мозіль. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 160с.
33. Череп А.В. Інвестознавство: навч. посіб. / А.В. Череп – К.:Кондор, 2006. – 398с.

Інформаційні ресурси Інтернет
http://www.ukr.vipreshebnik.ru/ – економіка і право, статті та аналітика
http://www.fingal.com.ua/ – галерея фінансової літератури
http://pidruchniki.ws/ – бібліотека українських підручників
http://osvita.ua – освітній портал
http://www.management.com.ua/ -портал для управлінців
http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml – книги з фінансового аналізу
http://www.pmi.org/ сайт інституту управління проектами

Силабус:

Завантажити силабус