Проектний аналіз (6.030504 “Економіка підприємства”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748Лукашенко Т. В.ЕКп-41с, ЕКп-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКп-42сЛукашенко Т. В.
ЕКп-41сЛукашенко Т. В.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів системного уявлення про принципи, методи і засоби прийняття проектних рішень, що дає можливість раціонально використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та власних потреб.

Після вивчення курсу студенти знатимуть теоретичні основи проектної діяльності, методологію та інструментарій проведення аналізу та експертизи проекту, розрахунку його ефективності та впливу на стан економіки, набудуть навичок аналізувати та оцінювати розроблені проекти та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо їх реалізації.

Дисципліна знайомить з проектом, як об’єктом аналізу, вивчає сутність та методологію проектного аналізу; знайомить з практичними методами врахування інфляції та інвестиційних ризиків при розрахунку проектних грошових потоків та показників ефективності; дає знання інструментарію визначення впливу проекту на функціональні параметри внутрішнього та зовнішнього проектного середовища; формує навики вибору, розрахунку та оцінювання інвестиційних проектів з врахуванням їх альтернативної вартості; озброює майбутніх фахівців вмінням визначати безпрограшні варіанти вкладання капіталу.

Рекомендована література

  1. Аптекар С. С., Верич, Ю. Л. Проектний аналіз : підручник / С.С. Аптекар, Ю.Л. Верич. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. –308 с.
  2. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: навч. посіб. / Ю.В. Богоявленська. – К.: «Кондор», 2004. -336с.
  3. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: підручник /В.А. Верба, О.А. Загородніх. – К.:КНЕУ, 2000.- 322с.
  4. Лукашенко Т.В. Проектний аналіз: навч. посіб./Т.В. Лукашенко. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 238с.
  5. Митяй О.В. Проектний аналіз: навч. посіб. /О.В. Митяй. – К.: ВД «Професіонал», 2008. – 288с.
  6. Рижиков В.С. , Яковенко М.М. та ін. Проектний аналіз: навч. посіб. /[ В.С. Рижиков, М.М. Яковенко, О.В. Латишева і ін. ]. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 384 с.
  7. Чевганова В.Я. Проектний аналіз: навч. посібник/В.Я. Чевганова, В.В.Биба, А.С. Скрильник. – К.: Центр учбової літератури, 2014. — 258с.
  8. Чорна М.В. Проектний аналіз: навч. посіб. /М.В. Чорна. – Харків: Консум, 2003. – 228с.