Прикладні інформаційні системи (ЕктМ, ЕклМ, ЕкеМ, ЕкрМ)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Завада О. П.ЕКРМ-61с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ЕКРМ-61сдоцент Завада О. П.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є отримання теоретичних знань і практичних навичок із впровадження і застосування інформаційних систем та інформаційних технологій, які забезпечують підтримку роботи економіста.

Завданням дисципліни є розуміння ролі сучасних інформаційних систем в економіці, їхнього значення в управлінні; формування системного підходу до аналізу сучас­ного стану і тенденцій розвитку інформаційних систем; вивчення основних типів інформаційних систем, які використовують в економіці.

Предметом дисципліни є впровадження та використання інформаційних систем в економіці та в бізнесі.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • сфери застосування інформаційних систем в економіці;
 • методи і технологію бізнес-аналізу економічних об’єктів;
 • інформаційні технології збирання, переробленн, аналізу та подання економічної інформації;
 • основи технологій Data Mining та Big Data;
 • методи виявлення прихованих залежностей в інформаційних масивах;
 •  правила візуалізації статистичної інформації;
 • принципи використання хмарних технологій;
 • вміти:
 • збирати, систематизувати й консолідувати економічну інформацію з використанням програмних систем;
 • аналізувати та візуалізувати дані засобами Excel та Power BI Desktop;
 • володіти конструкціями мови SQL та типовими методами Data Mining;
 • виконувати компонентний та кластерний аналіз економічної інформації, володіти методами побудови нейронних мереж програмними засобами.

Рекомендована література

 1. АнтоненкоВ. М. Сучасні інформаційні системи і технології: навч. посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В. Рогушина; – Ірпінь: Вид-во НУДПСУ, 2016. – 212 с. Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/857/1/849_IR%20.pdf.
 2. Шевчук І.  Б. Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Прикладні інформаційні системи” / І.Б. Шевчук. – Львів: ЛНУ, 2018. – 58 с.  Режим доступу: http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/ПІС_конспект-лекцій.pdf.
 3. 3Прийма С. С. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Інформаційні системи і технології в управлінні» для студентів економічного факультету / Прийма С. С., Голубник О. Р. – Львів, Вид-во ЛНУ, 2011. – 116 с.
 4. Тоцька О. Л. Інформаційні системи в інноваційній діяльності: навч. посібник / Л. О. Тоцька. ‑ Луцьк: Вид-во ВНУ, 2010. – 184 с. Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/4433/1/metoda_8_tests_ISID.pdf
 5. Завада О. П. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформаційні системи і технології в маркетингу” для студентів економічного факультету / О. П. Завада. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2011. – 24 с.
 6. Белз Л. Г. Основи електронного бізнесу: навч. посібник / Л. Г. Белз. ‑ Львів: Вид-во ЛНУ, 2018 (в друці).
 7. Gene Zelazny. Say It With Charts. Forth edition / New York: McGraw-Hill Professional, 2001. – 225p.  Режим доступу: http://caseportal.ucoz.ru/Diagram_language.pdf .
 8. https://www.scopus.com
 9. https://wordpress.org