Психологія бізнесу та управління

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032ArrayЕКММ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Результати навчання:

знати: основні категорії, поняття, терміни психології бізнесу та управління; предмет і методологію бізнесу та управління; психологію особистості бізнесмена та управлінця; психологію ділового спілкування.етику в бізнесі та управлінні; психотехнології в психології бізнесу та управління; побудову організації; оцінку і підбір персоналу; психологію бізнесу і реклами; техніки особистої роботи бізнесмена та управлінця.

вміти: розрізняти напрямки дослідної та практичної діяльності психологів в бізнесі; оцінювати особливості психічних пізнавальних процесів, психічних властивостей та станів особистості; оцінювати здібності людини та розробляти шляхи їх розвитку; виявляти емоційні властивості людини; формувати волю та вольові якості особистості; розуміти вікові, професійні, статеві й патологічні особливості емоційно-почуттєвої сфери особистості; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між цілями і мотивами особистості; аналізувати різні аспекти соціалізації, психічної регуляції і психічного захисту особистості; знати особливості прийняття рішень у бізнесі; здійснювати діагностику самовизначення і самоефективності в бізнесі.

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предмет і методологія психології бізнесу та управління. Психологія особистості бізнесмена та управлінця. Психологія ділового спілкування. Етика в бізнесі та управлінні. Психотехнології в психології бізнесу та управління. Побудова організації. Оцінка і підбір персоналу. Психологія бізнесу і реклами. Техніка особистої роботи бізнесмена та управлінця.

Рекомендована література

  1. Жигайло Н. І. Комунікативний менеджмент: навчальний посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012 – 368 с.
  2. Іванова Н. Л., Михайлова Є. В., Штро В. А. Введення в психологію бізнесу. М .: Изд-во ГУ ВШЕ. – 2008.- 256 с.
  3. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Павч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 1997.
  4. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: Навч. посібник. 3-є вид.-К.: Каравела, 2007.- 408 с.
  5. Фрітцше Д. Дж. Етика бізнесу. Глобальна та управлінська перспектива: пров. з англ. М .: Олімп-Бізнес, 2002.
  6. Яцура В.В., Хоронжий А.Г., Жигайло Н.І. Психологія керівника: Навч. посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 256 с.