Психологія управління (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332ArrayЕКМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКМ-21с

Опис курсу

Результати навчання:

знати: основні категорії, поняття, терміни психології управління; предмет і методологію психології управління; психологію особистості управлінця; психологію ділового спілкування; основні напрями, школи і концепції сучасної психології управління; методи психології управління; професійні, вікові й статеві особливості емоційно-почуттєвої сфери особистості управлінця; структуру характеру та його акцентуації; загальні та спеціальні здібності менеджера; потребово-мотиваційну сферу особистості управлінця.

  • вміти: розрізняти напрямки дослідної та практичної діяльності психологів в управлінні; оцінювати особливості психічних пізнавальних процесів, психічних властивостей та станів особистості; оцінювати здібності людини та розробляти шляхи їх розвитку; виявляти емоційні властивості людини; формувати волю та вольові якості особистості; розуміти вікові, професійні, статеві й патологічні особливості емоційно-почуттєвої сфери особистості; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між цілями і мотивами особистості; аналізувати різні аспекти соціалізації, психічної регуляції і психічного захисту особистості; знати особливості прийняття рішень в управлінні; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між цілями і мотивами особистості; аналізувати різні аспекти соціалізації, психічної регуляції і психічного захисту особистості.

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предмет і методологія психології управління. Психологія особистості управлінця. Психологія ділового спілкування. Етика в управлінні. Психотехнології в психології управління. Формування теоретичних знань, розвиток здібностей і практичних навиків з питань розробки та реалізації кола знань про людську особистість, підвищення їхньої психологічної культури, допомога глибше усвідомити свої якості як суб’єкта професійної діяльності, забезпечення формування системи психологічних умінь, на яких грунтується професійна діяльність  менеджера.

Рекомендована література

  1. Жигайло Н. І. Психологія: навчальний посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012 – 368 с.
  2. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Павч. посіб. — К.:
    Вид-во КНЕУ, 1997- 256 с.
  3. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Павч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 1997.
  4. Максименко С. Д. Загальна психологія : підручник.– Вінниця : Нова книга, 2004. – 704 с.
  5. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.
  6. Савчин М. В. Соціальна психологія. – Дрогобич : Відродження, 1998. – 208 с.