Рівень життя населення і його оцінка (ЕктМ)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Опис курсу

Мета викладання навчальної дисципліни “Рівень життя населення і його оцінка” полягає в формуванні у студентів сучасного наукового світогляду стосовно дослідження рівня життя населення, допомозі студентам оволодіти навиками застосування статистичних методів для дослідження рівня життя та коректної інтерпретації отриманих результатів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Рівень життя населення і його оцінка” є надати базові знання, що необхідні для здійснення статистичної оцінки рівня життя населення; розкрити специфіку статистичних методів, які використовуються в оцінці рівня життя населення; навчити студентів самостійно формувати базу дослідження, виокремлювати найвпливовіші чинники, трактувати отримані статистичні результати..

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми студенти повинні:

знати:

 • методологію розрахунку статистичних показників вивчення рівня життя населення;
 • основні принципи побудови інтегральних індикаторів у дослідженні рівня життя та їх інтерпритація

вміти:

 • формувати базу для дослідження рівня життя;
 • застосовувати методи статистичного аналізу для дослідження рівня життя та його оцінки.

Рекомендована література

 1. Human Development Indeх. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
 2. Measuring Human Development in the Future. – Режим доступу: http://hdr.undp.org/en/content/measuring-human-development-future
 3. Лібанова Е.М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу. – Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України/. – К.: КНЕУ, 2008. – 328с.
 4. Макарова О.В. Соціальна політика в Україні: Монографія / О.В. Макарова ; Ін-т демо- графії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. — К., 2015. — 244 с.
 5. Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / за ред. Е.М.Лібанової. − К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2012. − 404 с.
 6. Рівень життя населення України / НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. ком. статистики України; За ред. Л. М. Черенько. – К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», 2006. – 428 с.: іл. – Бібліогр.: с. 417-426
 7. Саріогло В. Г. Оцінювання соціально-економічних показників: прикладні аспекти застосування непрямих методів : [монографія] / Саріогло В. Г. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2012. – 136 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму