Соціально-етичний маркетинг

Тип: На вибір студента

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828професор Владичин У. В.ЕКН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКН-41спрофесор Владичин У. В.,

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

Метою дисципліни “Соціально-етичний маркетинг”  є засвоєння теоретико-методичних та прикладних засад функціонування соціально-етичного маркетингу, а також формування у студентів екологічного світогляду. Основним завданням вивчення дисципліни “Соціально-етичний маркетинг” є надання студентам знань щодо місця та функцій соціально-етичного маркетингу в системі маркетингової діяльності підприємств. Велике значення надається оволодінню практичними навиками застосування інструментів соціально-етичного маркетингу на практиці.

Результати навчання:

знати:

 • понятійно-категоріальний апарат та інструментарій соціально-етичного маркетингу;
 • особливості комплексу соціально-етичного маркетингу та умови його впровадження;
 • особливості побудови моделей корпоративної соціальної відповідальності;
 • специфіку розв’язання етичних проблем маркетингової діяльності;
 • передумови виникнення та сутність екологічного маркетингу;
 • особливості функціонування ринку екологічних товарів;
 • особливості поведінки споживачів на ринку екологічних продуктів;
 • види та рівні екологічних товарів;
 • особливості сертифікації та маркування еко-продукції;
 • особливості ціноутворення на екологічно чисті продукти.;
 • тенденції у розвитку комунікацій екологічно-відповідального бізнесу.

вміти:

 • дослідити еволюцію концепцій маркетингу та з’ясувати особливості реалізації соціально-етичного маркетингу на сучасному етапі;
 • вивчити теоретичні підходи до визначення функцій, принципів та характеристик соціально-етичного маркетингу;
 • охарактеризувати взаємозв’язок і взаємозалежність категорій «соціально-етичний маркетинг», «соціальний маркетинг», «соціальна відповідальність бізнесу» для визначення ролі соціально-етичного маркетингу в системі управління підприємством;
 • використовувати маркетингові інструменти для побудови маркетингової стратегії соціально-відповідального бізнесу;
 • враховувати особливості моделі корпоративної соціальної відповідальності при здійсненні підприємством маркетингової діяльності на засадах соціально-етичного маркетингу;
 • враховувати особливості поведінки споживачів при виході на ринок екологічних продуктів;
 • обґрунтовувати рішення щодо вибору концепції збуту екологічної продукції;
 • розробляти заходи із здійснення комунікаційної та товарної політики на ринку екологічних товарів.

Рекомендована література

Базова

 1. Гончаров С.М. Соціально-етичний маркетинг: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2011. – 241с.
 2. Грищук В.К. Соціальна відповідальність: навчальний посібник. / В.К. Грищук. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 152 с.
 3. Зіновчук Н. В., Ращенко А. В. Екологічний маркетинг : Навчальний посібник. / Н.В. Зіновчук, А.В. Ращенко.– Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 190 с.
 4. Краплич, Р. Корпоративна соціальна відповідальність українського бізнесу: Досвід Фундації Острозьких : Посібник для бізнесу та неприбуткових організацій / Р. Краплич; Фундація ім. князів-благодійників Острозьких.–Рівне, 2005. – 74 с.
 5. Савельєв Є.В. Новітній маркетинг: Навч. посіб. / Є.В. Савельєв, С.І. Чеботар, Д.А. Штефанич та ін.; За ред. Є.В. Савельєва. − К.: Знання, 2008. − 420 с.
 6. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. – Навч. Посіб. / О.О. Охріменко, Т.В. Іванова. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – 2015. –180 с.
 7. Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності /Кол. автор.: Лазоренко О., Колишко Р., та ін. – К.: Видавництво «Енергія», 2008 – 96 с.
 8. Решетнікова І. Л. Етичний маркетинг як концепція маркетингової діяльності / І.Л. Решетнікова // Маркетинг і менеджмент інновацій, 2012, № 4, С.91-96 URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
 9. Фротер О.С. Формування соціально-відповідального маркетингу в аграрному бізнесі / О.С. Фротер. // Вісник ХНТУСГ. Випуск 113 (Економічні науки). − 2011. − 505 с.

Допоміжна

 1. Andrei Jean Vasile, Domenico Nicolò. Sustainable Entrepreneurship and Investments in the Green Economy/ Andrei Jean Vasile , DomenicoNicolò / 2016.
 2. Carroll A.B. Ethics and Stakeholder Management, 2nd edn. / A.B. Carroll. − 1993. − Cincinnati: Business&Society. South-Western Publishing Co
 3. Corporate Responsibility for Pharmaceutical Corporations Klaus M.Leisinger http://www.globalewerteallianz.ch/wp-content/uploads/2011-OUP-Leisinger-Corporate-Responsibility-for-Pharmaceutical-Corporations.pdf
 4. Corporate Social Responsibility and Corporate Values: URL: http://www.eba.com.ua/
 5. CorporateSocialResponsibility URL: http://rru.worldbank.org/
 6. Fernando A.C. Corporate Ethics, Governance, and Social Responsibility / A.C. Fernando / 2009.
 7. Friedman M. 1970 The Social Responsibility of a Business is to Increase its Profit. Р. 122-126 URL: http://www. colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html.
 8. Jacquelyn Ottman.The New Rules of Green Marketing/ Jacquelyn Ottman. – 2018.
 9. Kemi Ogunyemi. Teaching Ethics Across the Management Curriculum: A Handbook for International Faculty / KemiOgunyemi / First edition: 2015.
 10. Responsible Marketing: Interview with Patrick Byers from Outsource Marketing. Available at: http://www.netsquared.org/blog/jedsundwall/responsiblemarketing
 11. SocialAccountability 8000. International Standard bySocialAccountabilityInternational. June 2014. 16 p. URL: http://ksovok.com/doc/SA8000_Standard_2014.pdf
 12. Андрющенко А.І. Соціальна відповідальність: теоретико-методологічний аспект аналізу / А. І. Андрющенко, І. М. Рябець // Вiсник Харкiвського національного унiверситету iм. В. Н. Каразiна. 2009. № 844. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. Вип. 23. С. 133–135., С.135.
 13. Булах І.В. Поняття соціально – відповідального маркетингу / І.В. Булах, Г.А. Какуніна, О.О. Черних // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2010, № 5, T. 4, С. 67-69.
 14. Ласукова А.С. Взаємозв’язок соціально-етичного маркетингу та корпоративної соціальної відповідальності / А.С. Ласукова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2012. № 3. С.81-91.
 15. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 450с.
 16. Решетнікова І. Л. Етичний маркетинг як концепція маркетингової діяльності / І.Л. Решетнікова // Маркетинг і менеджмент інновацій, 2012, № 4, С.91-96 URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
 17. Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження: URL: http://www.un.org.ua/ua/

Інформаційні ресурси

 1. Бібліотека імені В. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua.
 2. Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 3. Офіційна Інтернет-сторінка Української асоціації Маркетингу. URL: http://uam.in.ua/ukr.
 4. Міжнародний центр перспективних досліджень URL: http://icps.com.ua/
 5. Інститут економіки і прогнозування НАН України URL: http://www.ief.org.ua;
 6. Всеукраїнський конкурс студентських маркетингових планів. URL: http://www.studymarketing.in.ua/students/ mpdraft/MPC_2014.html.
 7. Український професійний журнал “Маркетинг і реклама” URL: http://www.mr.com.ua.

Силабус

Завантажити силабус