Соцiологiя (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248ЕКН-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ЕКН-11сдоцент Щерба Г. І.

Опис курсу

Метою дисципліни „Соціологія” є розкриття найактуальніших проблем, що торкаються сучасного стану розвитку соціології. Основний акцент здійснюється на висвітленні таких ключових тем, як особистість, соціальна група, соціальні зміни і конфлікт, культура і ментальність, суспільство як соціальна система та методи проведення соціологічного дослідження.

Завдання дисципліни полягає у всебічному розкритті соціальні явищ, що пронизують міжособові взаємодії людей у різних вимірах суспільного життя та повсякденності. Дисципліна передбачає засвоєння набутих знань у площині соціопсихологічного аналізу прикладних аспектів управління і менеджменту, підприємництва і бізнесу, кар’єри та успіху, безробіття і зайнятості, споживання і реклами, паблік рилейшнз, економічної культури і трудової поведінки.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • специфіку об’єкта та предмета соціології;
 • понятійно-категоріальний апарат соціології;
 • основи соціологічного аналізу особистості, міжособової взаємодії та суспільства загалом;
 • аналізувати соціоекономічні явища в категоріях соціології;
 • основні методологічні принципи організації та проведення соціологічного дослідження.

розуміти:

 • специфіку „соціального”;
 • особливості вивчення суспільства в межах різних парадигм;
 • специфіку соціології як мультипарадигмальної науки;
 • переваги та недоліки різних методів збору соціологічної інформації та особливості їхнього застосування при проведенні різного роду досліджень;
 • специфіку соціологічного аналізу економічних явищ і процесів.

вміти:

 • зробити висновки щодо широкого спектру явищ, що пронизують повсякденне життя людини;
 • організувати проведення соціологічного дослідження щодо вивчення актуальних проблем розвитку суспільства;
 • зреалізувати власну програму прикладного соціологічного дослідження;
 • обґрунтувати та обчислити вибіркову сукупність для проведення опитувань громадської думки та експертних досліджень.

Рекомендована література

 1. Городняк І.В. Соціологія освіти: Навчальний посібник. / І.В. Городняк – Львів: „Новий світ-2000”, 2010. – 265с.
 2. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2004. – 480 с.
 3. Соціологія: Підручник – 3-тє вид. / За ред. В.М. Пічі. – Львів: Новий світ-2000, 2007. – 280 с.
 4. Соціологія і психологія: Навч. посіб. / За ред. Ю.Ф. Пачковського. – К.: Каравела, 2009. – 760с.
 5. Соціологія: підручник / За ред. Ю.Ф. Пачковського. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 418 с.