Страховий менеджмент (072 Фінанси, банківська справа і страхування, освітня програма “Банківський бізнес і фінансові технології”)

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Яворська Т. В.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКБМ-51спрофесор Яворська Т. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

оволодіння знаннями з реалізації управлінських рішень із комплексу питань, що забезпечують раціональне формування й використання потенціалу страхових компаній при гармонізації фінансових інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу страхових компаній, посередників та держави.

 

Результати навчання:

 • знати:

принципи управління страховою компанією; порядок проектування, реєстрації й ліцензування страхових організацій, зміст державного нагляду за їх діяльністю; методику опрацювання стратегічного плану розвитку страховика; порядок формування резервів у страхових організаціях; умови й способи досягнення підвищення фінансової надійності страхової компанії; умови оподаткування доходів страхових організацій; методи здійснення фінансового моніторингу грошових операцій страховика.

 

 • вміти:

обґрунтувати економічну доцільність створення (реорганізації) страхової організації; визначити місію, цілі й стратегічні завдання страховика; обґрунтувати раціональну структуру компанії; опрацювати бізнес-план страховика;організувати процес бюджетування в страховій компанії

Рекомендована література

 1. Яворська Т. В. Страхові послуги / За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. К.: «Знання», 2008. 350 с.
 2. Фурман В. М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: монографія / В. М. Фурман. К.: КНЕУ. 2005. 296 с.
 3. Нечипорук Л. В. Теорія і практика страхового ринку в Україні : монографія / Л. Н. Нечипорук. Харків: Вид-во Нац. у-ту внутр. справ, 2004. 300 с.
 4. Козьменко О. В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку монографія. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. 350 с.
 5. Піратовський Г. Л. Страховий бізнес: управління розвитком: [монографія]. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. 254 с.
 6. Стратегічне управління страховою компанією : монографія. К.: КНЕУ, 2008. 440 с.
 7. Самойловський А.Л. Менеджмент страхування: монографія. К. : Видавничий дім “Корпорація”, 2007. 318с.
 8. Баранова В.Г. Фінансовий механізм функціонування страхової системи. Одеса : Видавництво «ВМВ», 2009. 380с.
 9. Залєтов О.М. Убезпечення життя : монографія. К. : Міжнародна агенція “Бізон”, 2006. 688с.
 10. Кузьмін О. Є. Міжнародні страхові послуги: теоретико-прикладні засади: Навчальний посібник. Львів: Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 2009.
 11.  Страхова система : підручник / С.К. Реверчук, Т.В.Яворська, Л.М.Войтович. Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2014.
 12. Плиса В. Й. Страховий менеджмент : навч. посібник . Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 378 с.
 13. Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту; за наук. ред. проф. Р. В. Пікус. К. : Логос, 2015. 508 с.
 14. Супрун А. А., Супрун Н. В. Страховий менеджмент. Львів : Магнолія 2006, 2011. 301 с.

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус