Страховий менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Опис курсу

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Основи управління страховими компаніями.
 2. Види управління страховими компаніями.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Страховий менеджмент” є

засвоєння студентами теоретичних та практичних засад системи управління страховою компанією.

 

1.2. Основними завданнями дисципліни “Страховий менеджмент” є вивчення:

– сутності та основних понять теорії страхового менеджменту;

– принципів організації діяльності страхової компанії;

– організаційної структури та органів управління страховими компаніями;

– особливостей управління діяльністю страхових посередників;

– сучасних підходів до управління персоналом страховою компанією;

– механізму стратегічного управління страховими компаніями;

– ризик-менеджмент страховика;

– управління фінансами страхової компанії;

– фінансового моніторингу страхової компанії.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 

знати: етапи створення та організації діяльності страхової компанії в Україні та світі; особливості управління бізнес-процесами страховика; основи управління ризиками у діяльності страхової компанії; види та особливості управління страховими посередниками; сучасні підходи до оцінювання персоналу страховика.

 

вміти: виділити та розрізнити страхові компанії життя, ризикові страхові компанії, товариства взаємного страхування; аналізувати розвиток страхових компанії в країні та світі, обґрунтовувати особливості управління та організаційні структури страхових компаній життя, ризикових страхових компаній, аналізувати структуру власності вітчизняних страхових компаній, оцінювати обсяги страхового капіталу, охарактеризувати діяльність страхових посередників, удосконалювати організаційну структуру страхової компанії, складати стратегічний план страхової компанії; проводити оцінку якості системи управління страховиком.

 

Рекомендована література

 1. Филонюк А. Ф., Залетов А. Н. Страховая индустрия Украины: стратегия развития. – К.: Международная агенция «БИЗОН», 2008. – 448 с.
 2. Мних М. В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: Підручник. – К.: Знання України, 2006. – 284 с.
 3. Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: монографія / О. О. Гаманкова. – К.: КНЕУ, 2009. – 283 с.
 4. Яворська Т. В. Страхові послуги / За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – К.: «Знання», 2008. – 350 с.
 5. Фурман В. М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: [монографія] / В. М. Фурман. – К.: КНЕУ. – 2005. – 296 с.
 6. Нечипорук Л. В. Теорія і практика страхового ринку в Україні : [монографія] / Л. Н. Нечипорук. – Харків: Вид-во Нац. у-ту внутр. справ, 2004. – 300 с.
 7. Козьменко О. В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку [монографія] / О. В. Козьменко. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 350 с.
 8. Піратовський Г. Л. Страховий бізнес: управління розвитком: [монографія]. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 254 с.
 9. Стратегічне управління страховою компанією : [монографія] / [В. М. Фурман, О. Ф. Філонюк, М. П. Ніколенко, О. І. Барановський та ін.;] / [наук. ред. та пер. кол. авт. д-р екон. наук В. М. Фурман]. – К.: КНЕУ, 2008. – 440 с.
 10. Самойловський А.Л. Менеджмент страхування: [монографія] /А.Л.Самойловський. – К. : Видавничий дім “Корпорація”, 2007. – 318с.
 11. Баранова В.Г. Фінансовий механізм функціонування страхової системи / В.Г.Баранова. – Одеса : Видавництво «ВМВ», 2009. – 380с.
 12. Залєтов О.М. Убезпечення життя : [монографія] / О.М.Залєтов. – К. : Міжнародна агенція “Бізон”, 2006. – 688с.
 13. Кузьмін О. Є. Міжнародні страхові послуги: теоретико-прикладні засади: Навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, А. С. Завербний, Н. Л. Іващук. – Львів: Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 200 с.
 14. Страховий ринок України:стан та перспективи розвитку: монографія / С. О. Булгакова …[та ін.]; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2007. – 459 с.
 15. Страховий ринок України: стан та перспективи розвитку : монографія / [С.О. Булгакова, А.В. Василенко, Л. І. Василенко, С. В. Волосович, А. М. Єрмоленко, Л. В. Єрмоленко, Л. І. Зимовська, І. О. Манько, І. С. Микитюк, Т. А. Ротова, Н. Г. Савченко, В. В. Тринчук, В. М. Фурман, О. М. Цензура] ; / [за заг. ред. А. А. Мазаракі]. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 460 с.
 16. Плиса В. Й. Страховий менеджмент : навч. посібник . – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 378 с.
 17. Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту; за наук. ред. проф. Р. В. Пікус. – К. : Логос, 2015. – 508 с.
 18. Супрун А. А., Супрун Н. В. Страховий менеджмент. Львів : Магнолія 2006, 2011. – 301 с.
 19. Козоріз Г. Г. Капітал і капіталізація страхового ринку України : монографія; наук. Ред. Проф. Т. С. Смовженко. – К. : УБС НБУ, 2010. – 327 с.

 

Матеріали

Sam. robot.M

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус