Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Войтович Л. М.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКБМ-51сдоцент Войтович Л. М.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:
Дисципліна «Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням» є завершальною нормативною дисципліною зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для освітньої програми підготовки магістра, яка викладається в 1 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення нормативної дисципліни «Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням» є формування студентами спеціалізації «Банківський бізнес і фінансові технології» теоретичних знань з питань стратегічного управління фінансами, банком та страховою компанією, інструментарієм, методикою розроблення стратегій розвитку фінансових інститутів та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання концепції стратегічного менеджменту в діяльності банків.

Цілі вивчення дисципліни: з’ясування наявних поглядів про необхідність та зміст стратегічного управління; вивчення основ теоретико-методичних аспектів та навичок застосування методів формулювання стратегій, розробки стратегічних планів, створення системи стратегічного управління та забезпечення її ефективного функціонування у динамічному ринковому середовищі; аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду стратегічного управління.

Результати навчання:
знати:
• предмет, структуру та головні поняття курсу стратегічне управління фінансами, банківською справою і страхуванням; концептуальні підходи до управління фінансових установ;
• особливості діагностики зовнішнього середовища фінансових установ; основні аспекти методики діагностики галузі;
• концептуальні основи діагностики внутрішнього середовища фінансових установ; сутність та структуру стратегічного потенціалу фінансової установи;
• теоретико-методичні основи стратегічного аналізу банку; складові та елементи SWOT-аналізу і стратегічного балансу потенціалу банку;
• методи визначення конкурентоспроможності банку;
• сутність, види та структуру фінансових стратегій банку;
• сутність маркетингової стратегії; методи аналізу стратегії лідерства, широкої диференціації, оптимальних витрат, ринкової ніші та упередження;
• сутність бенчмаркінгу як інструменту вибору стратегічних альтернатив;
• особливості стратегічного управління персоналом банку;
• основні принципи стратегічного управління страховою компанією.
вміти:
• розмежовувати поняття стратегічне управління, стратегічного планування, стратегічного аналізу та стратегічного контролю; виокремлювати концептуальні підходи до управління фінансовою установою;
• проводити діагностику зовнішнього середовища фінансової установи; застосовувати методи діагностики галузі;
• аналізувати внутрішнє середовище фінансової установи; визначати стратегічний потенціал банківської установи;
• застосовувати стратегічний аналіз та проводити SWOT-аналіз банку; складати стратегічний баланс потенціалу банку;
• застосовувати методи для визначення конкурентоспроможності банку;
• обирати класифікаційні ознаки для фінансових стратегій банку;
• розмежовувати види маркетингових стратегій; аналізувати стратегії лідерства, широкої диференціації, оптимальних витрат, ринкової ніші та упередження;
• використовувати бенчмаркінг при виборі стратегічних альтернатив;
• проводити стратегічне планування та стратегічний контроль при управлінні персоналом банку;
• аналізувати особливості стратегічного управління страховою компанією.

Рекомендована література

Основна література:
1. Козьменко С. М. Стратегічний менеджмент банку : навч. посібн. / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. В. Волошко. – Суми : 2003. – 734 с.
2. Довгань Л. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. [2-ге вид.] / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 440 с.
3. Василенко В. О. Стратегічне управління підприємства : навч. посіб / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. [Вид. 2-ге, виправл. і доп.] / за ред. Василенка В. О. – К. : Центр учбової літератури, 2004. – 400 с.
4. Пастухова В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність : монографія / В. В. Пастухова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 302 с.
5. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : навч. посібник / З. Є. Шершньова, С. В. Оборська. – К. : КНЕУ, 1999. – 384 с.
Додаткова література:
6. Сущенко Е. А. Характеристика потенциала предприятия как экономической категории / Е. А. Сущенко // Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – 2002. – № 5 (51). – С. 239–245.
7. Брайсон Дж. М. Стратегічне планування для державних та неприбуткових організацій : монографія [Пер. з англ.] / М. Дж. Брайсон. – Л. : Літопис, 2004. – 252 с.
8. Портер М. Нужно стремиться быть не лучшим, а уникальным / М. Портер // Бизнес. – 2006. – № 42. – С. 80–83.
9. Козловський В. О. Теоретико-методологічні підходи до визначення потенціалу підприємства / В. О. Козловський, І. В. Причепа // Вісник Вінниц. політех. ін-ту. – 2007. – № 3. – С. 28–33.
10. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник / Н. С. Краснокутська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.
11. Почепцов Г. Г. Стратегия / Г. Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук; К. : Ваклер, 2005. – 384 с.
12. Федонін О. С. Потенціал підприємства : навч. посібник [Вид. 2-ге, без змін] / О. С. Федонін, О. М. Репіна, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2006. – 316 с.
13. Юрій Е. О. Фінансове планування в системі стратегічного розвитку підприємства / Е. О. Юрій // Наук. праці Нац. ун-ту харчової промисловості. – Економічні науки. – 2005. – № 17. – С. 267–269.
14. Посвятенко Т. І. Розвиток теорії конкурентних переваг / Т. І. Посвятенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2005. – № 6. – С. 260 –264.
15. Кіндрацька Г. І. Основи стратегічного менеджменту : навч. посібник / Г. І. Кіндрацька. – Львів. : Канапрі ЛТД, 2000. – 190 с.
16. Базилюк Я. Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення : монографія / Я. Б. Базилюк. – К. : НІСД, 2002. – 132 с.
17. Барабась Д. О. Конкурентні стратегії підприємства / Д. О. Барабась // Стратегії економічного розвитку України : наук. збірник. – Вип. 2–3. – К. : КНЕУ, 2000. – С. 201–208.
18. Дубровін В. Бенчмаркінг як один із інструментальних засобів загального керування якістю / В. Дубровін, О. Риженко, М. Корецький // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2000. – № 3. – С. 39–41.
19. Місюра Л. А. Бенчмаркінг – актуальна тенденція розвитку маркетингу / Л. А. Місюра // Маркетинг в Україні. – 2001. – № 4 (10). – С. 24–28.
20. Виханський О. С. Стратегическое планирование / О. С. Виханський. – М. : Гардарики, 1999. – 214 с.
21. Маркова В. Д. Стратегический менеджмент / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. – М. : ИНФРА-М, Сибирское соглашение, 2001. – 289 с.
22. Фурман В. М. Основні напрямки організації стратегічного управління в страхових компаніях / В. М. Фурман // Економіка і прогнозування. – 2004. – № 4. – С. 49-60.
23. Полчанов А. Ю. Особливості стратегічного управління страховими компаніями на ринках країн, що розвиваються / А. Ю. Полчанов Електронний ресурс. – 2012. – С. 235-241. – Режим доступу до ресурсу : https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/ 6.2/235.pdf.
24. Пагас О. О. Необхідність стратегічного управління в страхових компаніях / О. О. Пагас, Є. М. Забурмеха // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 6.Т. 3. – С. 156 –160.
25. Маркович І. Б. Стратегічне управління фінансами у запитаннях та відповідях : навч.-метод. посібник / І. Б. Маркович. – Тернопіль : Прінт-офіс, 2014. – 205 с.
Інформаційні та Інтернет ресурси:
1. Вісник НБУ;
2. Банківська справа;
3. Актуальні проблеми економіки;
4. Контракти;
5. Бюлетень НБУ;
6. Дзеркало тижня;
7. Компаньйон;
8. Кореспондент;
9. Фінанси України;
10. Економіка України;
11. Страхова справа;
12. https://finance.ua/ua/;
13. https://minfin.com.ua/ua/;
14. https://bank.gov.ua/

Матеріали

Войтович Л.М. Плани практичних занять з навчальної дисципліни “Стратегічне управління фінансами, банківською справою і страхуванням” для студентів 5-го курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Банківський бізнес і фінансові технології» Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка. – 2020. – 13 с.
Metodychka_praktychni zanyattya_2020
Rob_prog_SUFBCS_magistru

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус