Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Войтович Л. М.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКБМ-51сдоцент Войтович Л. М.

Опис курсу

Дисципліна «Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням» є завершальною нормативною дисципліною зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для освітньої програми підготовки магістра, яка викладається в 1 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення нормативної дисципліни «Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням» є оволодіти студентами спеціалізації «Банківський бізнес і фінансові технології» теоретичними знаннями з питань стратегічного управління фінансами, банком та страховою компанією, інструментарієм, методикою розроблення стратегій розвитку фінансових інститутів та набути практичних вмінь і навичок щодо використання концепції стратегічного менеджменту в діяльності банків.

Цілі вивчення дисципліни: з’ясування наявних поглядів про необхідність та зміст стратегічного управління; вивчення основ теоретико-методичних аспектів та навичок застосування методів формулювання стратегій, розробки стратегічних планів, створення системи стратегічного управління та забезпечення її ефективного функціонування у динамічному ринковому середовищі; аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду стратегічного управління.

Силабус

Завантажити силабус