Стратегічне управління (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Чопко Н. С.ЕКМ-42с, ЕКі-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКМ-41сдоцент Чопко Наталія Степанівна
ЕКі-41с

Опис курсу

Результати навчання:

 • знати:
  • місце та роль стратегічного управління в системі управління;
  • причини виникнення і переваги стратегічного управління;
  • відмінності концепції стратегічного менеджменту;
  • основні методологічні підходи до стратегічного управління;
  • особливості використання стратегічного управління на підприємствах різних форм власності;

  практичні результати застосування стратегічного менеджменту на українських підприємствах.

 • вміти:
  • застосовувати методи побудови технологічного процесу стратегічного управління;
  • формувати місії, цілі, стратегії та «стратегічний набір»;
  • розробляти стратегічні плани різного рівня в організаціях;

  формувати ефективно діючу систему організаційного, фінансово-економічного, соціально-психологічного та інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту.

 • Анотація: Передумови розвитку теорії стратегічного управління. Стратегічний менеджмент: підходи до його трактування. Моделі стратегічного управління.Вибір системи управління для підприємства. Сучасні критерії оцінювання ефективності стратегічного управління. Формування стратегічного мислення менеджерів та принципи стратегічної діяльності на підприємстві. Сутність стратегічного мислення. Основні етапи стратегічного управління: цілевстановлення; стратегічний аналіз; стратегічний вибір; стратегічне планування; впровадження і виконання стратегії, оцінка виконання стратегії та вироблення стратегічних коректив.

Рекомендована література

 1. Василенко В.А., Ткаченко Т.І.  Стратегічне управління:  навч.  посібник.  – К.: ЦУЛ,  – 396 с.
 2. Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / за ред. М.В. Кужельного. – К.: КНЕУ, 2002. – 198 с.
 3. Гончарова С.Ю., Отенко І.П. Стратегічне управління. Навчальний посібник. ― Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. ― 164 с.
 4. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник. – К.: Каравела, 2008. – 480 с.
 5. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. — 366 с.
 6. Корецький М.Х., Дєгтяр А.О., Дацій О.І. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 240 с.
 7. Курс МВА по стратегическому менеджменту / Под. ред.. Л. Фаэйл, Р. Рэнделла; Пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 587 с.
 8. Мартиненко М.М., Ігнатієва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник. – К.: Каравела, 2006. – 320 с.
 9. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни «Стратегічне управління» для студентів економічного факультету / Упоряд.: Яцура В.В., Чопко Н.С. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 48 с.
 10. Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. для студ. вшц. навч. закл. / Г.В. Осовська, О.Л. Іщук, І.В. Жалінська. – К. : Кондор, 2003. – 194 с.
 11. Сумець О.М. Стратегія підприємства. Теорія, ситуація, приклади: Навч. посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 320 с.
 12. Тарнавська Н., Напора О. Стратегічний менеджмент (практикум) : навч. Посіб. – Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 287 с.
 13. Шершньова З.Є., Оборська С.В., Ратушний Ю.М. Стратегічне управління: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 232 с.
 14. Шершньова З.С. Стратегічне управління : підручник / З.С. Шершньова. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.
 15. Яцура В.В., Харко В.Ю. Стратегічний менеджмент: питання і відповіді : посіб. для самост. підготовки студентів спеціальності 7.050201 „Менеджмент організації” заочної форми навчання. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені І.Франка, 2010. – 77 с.