Сучасні технології фінансового адміністрування

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор, професор Сенишин Senyshyn О. С.ЕКММ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКММ-51с

Опис курсу

Результати навчання:

знати: основні методи аналізу та планування активів підприємства; основні методи аналізу капіталу, обґрунтування потреби в капіталі та оцінки вартості капіталу та оптимізації його структури; послідовність оцінки ефективності реальних інвестиції; етапи формування програми реальних інвестицій та обґрунтування потреби в інвестиційних ресурсах; особливості оцінки фінансових інвестицій та формування інвестиційного портфелю підприємства; основні методи аналізу та планування грошових потоків.

вміти: формувати систему організаційного та інформаційного забезпечення фінансового адміністрування на підприємстві; досліджувати фінансовий стан підприємства, його дохідність, шукати резерви його зміцнення; розробляти фінансовий план підприємства у межах окрема підсистем планування та напрямів діяльності; проводити оцінку фінансових ризиків, обґрунтовувати методи  нейтралізації та зовнішнього страхування; проведення оцінки ймовірності банкрутства та виявляти шляхи механізми його запобігання.

Анотація  навчальної   дисципліни:

Поняття фінансового адміністрування та менеджменту підприємств. Місце фінансового адміністрування та менеджменту у загальній системі управління підприємством. Основні принципи фінансового менеджменту. Поняття систем забезпечення фінансового адміністрування. Склад основних систем фінансового адміністрування, їх взаємозв’язок.

Еволюція підходів до систематизованого аналізу фінансової звітності. Методи факторного аналізу та адміністрування, детерміновані моделі факторного аналізу. Стохастичні (кореляційні) моделі фінансового адміністрування. Методика лінійного програмування. Евристичні моделі та методи. Імітаційне моделювання. Функціональна діагностика та неформалізовані методи з використанням експертних оцінок.

Сутність та задачі управління активами підприємства. Особливості управління формуванням активів на різних етапах розвитку підприємства. Сутність та завдання управління капіталом підприємств. Управління структурою капіталу на основі фінансового левериджу. Управління формуванням власних фінансових ресурсів підпри­ємства, його сутність, задачі та послідовність здійснення. Управління формуванням власних фінансових ресурсів підпри­ємства, його сутність, задачі та послідовність здійснення. Методи аналізу формування власних фінансових ресурсів підприємства Методи визначення загальної потреби підприємства у власних фінансових ресурсах. Фінансовий механізм управління формуванням операційного при­бутку. Управління формуванням прибутку на основі операційного левериджу. Управління реальними інвестиціями підприємства, основні форми їх здійснення. Види реальних інвестиційних проектів підприємства та вимоги до їх розробки. Визначення вартості інвестиційного проекту. Обґрунтування управлінських рішень в умовах ризику і невизначеності. Характеристика “умов ризику” і “умов невизначеності”.  Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків, можливості та умови їх застосування. Оцінка ефективності зовнішнього страхування фінансових ризиків підприємства.

Рекомендована література

  1. Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу : навч. посібник / К.В. Ізмайлова. – К. : МАУП, 2003. – 148 с.
  2. Быковский В.В. Технологии финансового менеджмента : учеб. пособие / В.В. Быковский, Н.В. Мартынова и др. – Тамбов, 2010. – 80 с.
  3. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент : підручник / Г.О. Крамаренко. – Львів: ЦУЛ, 2009. – 520 с.
  4. Кундицький О.О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / О.О. Кундицький. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 289 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму