Світові фінансові центри та міжнародний рух капіталу

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Петик М. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814

Опис курсу

Короткий опис дисципліни: навчальний курс розкриває особливості міжнародного руху капіталу, а також механізми функціонування світових фінансових центрів у контексті єдиного світового фінансового простору та за умов мінливих чинників конкурентного середовища.

 

Мета дисципліни: формування необхідних знань та умінь, спрямованих на розвиток у здобувачів вищої освіти компетентностей у сфері здійснення міжнародного руху капіталів та діяльності фінансових посередників на світовому фінансовому ринку, функціонування світових фінансових центрів та їх елементів.

Цілі дисципліни: формування комплексної системи знань про основні форми та механізми переміщення капіталу; про феномен “світові фінансові центри” та процеси, що відбуваються у них; набуття студентами умінь та навичок до аналітичної діяльності у різних формах та на різних рівнях міжнародних економічних відносин; здобуття навичок у майбутніх фахівців до здійснення порівняльного аналізу стану і розвитку СФЦ, прогнозування провідних фондових індексів, відсоткових ставок тощо.

 

Після завершення курсу здобувач буде:

– знати: загальні закономірності функціонування світових фінансових ринків та їх видів; форми і механізми здійснення міжнародного руху капіталів; особливості діяльності суб’єктів міжнародної фінансової системи та їх впливу на перерозподіл фінансового капіталу у світі; сучасні тенденції розвитку світових фінансових центрів ; можливості України щодо входження на світові фінансові ринки; чинники впливу на інтенсивність інтеграційних світових економічних процесів;

–   вміти: аналізувати характер фінансових операцій, особливості їх реалізації та інструменти, які використовують на різних світових фінансових ринках; виявляти тенденції розвитку фінансових ринків по видах та регіонах; використовувати знання про СФЦ та їх вплив на міжнародний рух капіталу; аналізувати статистичні дані стосовно функціонування СФЦ та їх видів; прогнозувати провідні фондові індекси; використовувати основні положення міжнародних конвенцій, угод тощо.

 

Рекомендована література

Рекомендована література:

 1. The Global Financial Centres Index 28. September 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.longfinance.net/media/documents/GFCI_28_Full_Report_2020.09.25_v1.1.pdf
 2. Банківська система: підруч. / за ред. д.е.н., проф. М. І. Крупки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 556 с.
 3. Береславська О. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посіб. / О. І. Береславська ; Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – 367 с.
 4. Бударіна Н. О. Розвиток світового фінансового ринку в умовах циклічності міжнародної економіки : монографія / Н. О. Бударіна ; Міністерство освіти і науки України ; Донецький національний університет. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2013. – 330 с.
 5. Величкін В. О. Фінансовий інжиніринг : навч. посіб. / В. О. Величкін, М. В. Тимошенко ; Міністерство освіти і науки України, Університет митної справи та фінансів. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 123 с.
 6. Войнова Є. І. Світовий ринок страхових та фінансових послуг : структурні зрушення та конкурентоспроможність країн : монографія / Є. І. Войнова ; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса : ОЛДІ ПЛЮС, 2018. – 549 с.
 7. Ільчук В.П. Ринок IPO : монографія / В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко, І. В. Садчикова ; Міністерство освіти і науки України, Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів : О. В. Брагинець, 2016. – 226 с.
 8. Ключников И. К. Мировые финансовые центры: учеб.пособ. / И. К. Ключников. ̶ М.: ООО“Проспект”, 2014. – 280 с.
 9. Коваленко Ю. М. Інституціалізація фінансового сектору економіки: монографія [Текст] / Ю. М. Коваленко. – Ірпінь: НУДПСУ, 2013. – 608 с.
 10. Кушнір М. А. Поведінкове ціноутворення на фондовому ринку : монографія / М. А. Кушнір, Л. Г. Ліпич, І. З. Сторонянська ; Міністерство освіти і науки України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 199 с.
 11. Мицак О. В. Міжнародні фінанси : навч. посіб. / О. В. Мицак, Т. Я. Андрейків, І. Р. Чуй ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торговельно-економічний університет. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – 193 с.
 12. Міжнародний фондовий ринок : навч. посібник-практикум / [О. Є. Кузьмін … [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 334 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус