Основи системного аналізу

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Артим-Дрогомирецька З. Б.ЕКк-11с, ЕКк-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКк-11сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.
ЕКк-12сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Системний аналіз” є усвідомлення сутності основних понять та категорій теорії систем і системного аналізу, з’ясування змісту процесу побудови та загальних закономірностей функціонування й розвитку складних систем, отримання фундаментальних знань про принципи системного аналізу та етапи його проведення, а також розвиток навичок використання прийомів, способів та інструментів системного аналізу щодо управління складними системами, що виправдали себе на практиці.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Системний аналіз” є розкриття сутності процесу побудови і функціонування систем; характеристика змісту методів системного аналізу; викладення методики використання різноманітних інструментів системного аналізу; застосування принципів системного аналізу до складних економічних систем.

Рекомендована література

  1. Аршинова О. І.Системний аналіз : навчальний посібник / О. І. Аршинова, А. В. Шевченко. – К. : НАУ, 2007. – 128
  2. Вовк В. М. Основи системного аналізу : навчальний посібник / В. М. Вовк, З.Б. Дрогомирецька. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 248с.
  3. Горбань О. М. Основи теорії систем і системного аналізу : навчальний посібник/ О. М. Горбань, В. Є. Бахрушин. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2004. – 204 с.
  4. ДудникІ. М. Вступ до загальної теорії систем : навчальний посібик / І. М. Дудник. – К. : Кондор, 2009. – 206 с.
  5. Економічна кібернетика : Підручник для студ. ВНЗ: У 2-х т. Т.1 / Колектив авт.: В. М.Геєць, Ю. Г. Лисенко, В. М. Вовк, та ін. – Донецьк: ТзОВ “Юго-Восток”, 2005. – 506 с.
  6. Згуровський М.З. Основи системного аналізу / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова. – К.: Видавнича група ВНV, 2007. – 546 с.
  7. Катренко А. В. Системний аналіз : підручник / А. В. Катренко; за ред. В. В Пасічника. – Львів: Новий світ – 2000, 2009. –396 с.
  8. Ладанюк А. П. Основи системного аналізу : навчальний посібник / А. П. Ладанюк. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 176 с.
  9. Пістунов І. М. Економічна кібернетика : навчальний посібник / І. М. Пістунов. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – 154 с.
  10. Чорней Н. Б. Теорія систем і системний аналіз / Н. Б. Чорней, Р. К. Чорней. – К.: МАУП, 2005. – 256 с.