Системи прийняття рішень

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Антонів В. Б.ЕКк-21с, ЕКк-22с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ЕКк-21сдоцент Антонів В. Б.
ЕКк-22сдоцент Антонів В. Б.

Опис курсу

Системи прийняття рішень — це сукупність способів пошуку, вибору та вироблення рішень. Сучасні інформаційні технології стрімко проникають і в цю сферу діяльності людини. З початку 70-х років минулого сторіччя почали інтенсивно провадитись роботи з автоматизації процесу пошуку та вироблення управінських рішень, у результаті чого створено і успішно використовуються нові людино-машинні системи підтримки прийняття рішень (СППР). Таким чином СППР можна визначити як інтерактивну комп’ютерну систему, призначену для  підтримки прийняття рішень стосовно слабоструктуризоованих і неструктуризованих проблем, які виникають у різних видів діяльності людини. Ці комп’ютерні системи дають змогу користувачам моделювати й аналізувати інформацію у такий спосіб, який буде найефективнішим для вироблення певного специфічного рішення, причому буде забезпечувати підтримку в інтерактивному режимі.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси пошуку та вироблення рішень.

Мета викладання дисципліни «Системи прийняття рішень» – формування у студентів теоретичних знань, практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень. Оволодіння студентами основами пошуку, розроблення та ухвалення управлінських рішень. Ознайомлення із можливостями та способами використання типових систем підтримки прийняття рішень.

Завдання: засвоєння методів та засобів, тобто інструментів з допомогою яких в сучасних умовах проводиться аналіз, пошук, формування та прийняття управлінських рішень..

У результаті вивчення курсу студент повинен:
Знати:

 • теоретичні засади прийняття рішень;
 • загальну методологію процесу пошуку рішення;
 • формальні методи і процедури формування управлінських рішень;
 • сучасні інформаційні технології пошуку та формування рішень;
 • характеристики типових СППР.

Уміти:

 • використовувати методи ТПР для знаходження ефективних рішень;
 • використовувати сучасні методи аналізу проблем;
 • формалізувати задачі, які виникають перед ОПР;
 • застосовувати математичні методи і моделі для розроблення управлінських рішень;
 • використовувати сучасні СППР.

Рекомендована література

Базова

 1. Бідюк П.І., Тимощук О.Л., Коваленко А.Є., Коршевнюк Л.О. Системи і методи підтримки прийняття рішень: Підручник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 610 с.
 2. Воткінсон М. Грід. Інструмент для прийняття рішень у будь-якому бізнесі, у вашому також. Київ: КМ-Букс, 2019. 608 с.
 3. Литвиненко Н.П., Терещенко Т.О. Методи та моделі прийняття рішень у міжнародному бізнесі: Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 336 с.
 4. Пономаренко В. С., Павленко Л. А., Беседовський О. М. Методи та системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами підприємств : навч. посіб. Харків : Вид. ХНЕУ, 2012. 272 с.

Допоміжна

 1. Бутко М., Бутко І., Мащенко В., Мурашко М., Оліфіренко Л., ПепаТ., Самійленко Г. Теорія прийняття рішень: Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2018. 360 с.
 2. ДмитрієнкоВ.Д., Заковоротний О.Ю. Засоби та алгоритми прийняття рішень : лабораторний практикум. Харків : HTMT, 2012. 76с.
 3. Мартін Р., Ріел Дж. Техніка ухвалення рішень. Як лідери роблять вибір. Київ: Наш Формат, 2019. 248с.
 4. Петруня Ю., Говоруха В., Літовченко Б., Мормуль М., Осадча Н. та ін. Прийняття управлінських рішень: Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 216 с.

Матеріали

Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт (переглянути)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: СПР_22-23

Завантажити силабус

Силабус: СПР_23-24

Завантажити силабус