Системи прийняття рішень

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Антонів В. Б.ЕКк-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКк-31сдоцент Антонів В. Б.

Опис курсу

Системи прийняття рішень — це сукупність способів пошуку, вибору та вироблення рішень. Сучасні інформаційні технології стрімко проникають і в цю сферу діяльності людини. З початку 70-х років минулого сторіччя почали інтенсивно провадитись роботи з автоматизації процесу пошуку та вироблення управінських рішень, у результаті чого створено і успішно використовуються нові людино-машинні системи підтримки прийняття рішень (СППР). Таким чином СППР можна визначити як інтерактивну комп’ютерну систему, призначену для  підтримки прийняття рішень стосовно слабоструктуризоованих і неструктуризованих проблем, які виникають у різних видів діяльності людини. Ці комп’ютерні системи дають змогу користувачам моделювати й аналізувати інформацію у такий спосіб, який буде найефективнішим для вироблення певного специфічного рішення, причому буде забезпечувати підтримку в інтерактивному режимі.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси пошуку та вироблення рішень.

Мета викладання дисципліни «Системи прийняття рішень» – формування у студентів теоретичних знань, практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень. Оволодіння студентами основами пошуку, розроблення та ухвалення управлінських рішень. Ознайомлення із можливостями та способами використання типових систем підтримки прийняття рішень.

Завдання: засвоєння методів та засобів, тобто інструментів з допомогою яких в сучасних умовах проводиться аналіз, пошук, формування та прийняття управлінських рішень..

У результаті вивчення курсу студент повинен:
Знати:

 • теоретичні засади прийняття рішень;
 • загальну методологію процесу пошуку рішення;
 • формальні методи і процедури формування управлінських рішень;
 • сучасні інформаційні технології пошуку та формування рішень;
 • характеристики типових СППР.

Уміти:

 • використовувати методи ТПР для знаходження ефективних рішень;
 • використовувати сучасні методи аналізу проблем;
 • формалізувати задачі, які виникають перед ОПР;
 • застосовувати математичні методи і моделі для розроблення управлінських рішень;
 • використовувати сучасні СППР.

Рекомендована література

 1. Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень. Навчальний посібник / В.Ф. Ситник. – КНЕУ Київ, 2004. – 613с.
 2. Баранкевич М.М. Елементи теорії прийняття рішень / М.М, Баранкевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 1999. – 20с.
 3. Балдин К.В. Управленческие решения. Учеб. пос. / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. – М.:ИТК «Дашков и К», 2008. – 496с.
 4. Чернорупский И.Г. Методы принятия решений / И.Г. Чернорупский. – СПб.: БХВ-Петербург.2005. – 416с.