Системи управління економічними ризиками

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Артим-Дрогомирецька З. Б.ЕККМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕККМ-51сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.

Опис курсу

Мета: формування необхідних теоретичних знань про методи та засоби управління ризиками в бізнесі, а також набуття практичних навичок визначення і аналізу ризиків, оцінки їхнього впливу на результати бізнесу, моделювання систем управління економічними ризиками. Предмет: теоретичні та практичні питання системного аналізу економічного ризику, математичні методи та моделювання економічних систем, обтяжених ризиком. Завдання: оволодіння студентами теоретико-методологічними та практичними навичками здійснення ідентифікації, аналізу, вимірювання, моделювання систем управління економічними ризиками, вивчення основ прийняття ефективних управлінських рішень в ситуаціях невизначеності та ризику, набуття досвіду найбільш типових прийомів моделювання та вимірювання ризику в процесі прийняття рішень

Рекомендована література

  1. Артим-Дрогомирецька З. Б. Економічний ризик : навч.-метод. посібник із грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / З. Б. Артим-Дрогомирецька, М. В. Негрей. – Львів : Магнолія-2006, 2013. – 320 с.
  2. Артим-Дрогомирецька З.Б. Економічний ризик: практикум / З.Б. Артим-Дрогомирецька, І.Б. Романич – Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 186 с.
  3. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.
  4. Економічний ризик: методи оцінки та управління [Текст] : навч. посібник / [Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Я. М. Кривич та ін.] ; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, канд. екон. наук Я. М. Кривич. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 208 с.
  5. Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій. Навч. пос. / І.Ю. Івченко – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
  6. Камінський А.Б. Моделювання фінансових ризиків: Монографія / А.Б. Камінський – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 304 с.
  7. Останкова Л. А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками : Навч. посіб. / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 256 с.
  8. Писаревський І.М. Управління ризиками. Навч. посібник / І.М. Писаревський, О.Д. Стешенко – Харків: ХНАМГ, 2008. – 124 с.
  9. Пікус Р. В. Управління фінансовими ризиками: Підручник / Р. В. Пікус – К. : Знання, 2010. – 560 с.
  10. Старостіна А. О. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб. / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко – К. : ІВЦ “Видавництво «Політех-ніка»”, 2004. – 200 с.