Технологія проектування та адміністрування баз і сховищ даних

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Лагоцький Т. Я.ЕКК-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКК-41сдоцент Лагоцький Т. Я.

Опис курсу

Мета: надання фундаментальних знань з технологiй проектування і адміністрування баз (БД) і сховищ даних (СД) та формування практичних навичок зi створення та ведення їх у середовищi сучасних систем управління базами даних (СУБД) для автоматизованого розв’язування економiчних задач.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є моделі баз та сховищ даних для автоматизованого вирішення економічних задач.

Завдання: вивчення студентами основних термінів, понять та напрямків розвитку в організації баз і сховищ даних;  засвоєння передумов створення концепцiї БД і СД, принципів організацiї БД і СД та їхнє мiсце i роль у сучасних iнформацiйних системах; функцiй та мовних засобів СУБД; етапів, засобів i методів проектування БД і СД; опанування сучасними CASE-технологіями при проектуванні баз та сховищ даних; засвоїти основні функції з адміністрування баз і сховищ даних; ознайомлення з загальними характеристиками найбільш поширених на ринку програмних засобів СУБД та перспективами їх розвитку; критерiями вибору СУБД; вивчення можливостей сучасних СУБД.

Рекомендована література

  1. Державний стандарт України. Системи оброблення інформації. Бази даних. Терміни і визначення. ДСТУ 2874-94.- Київ.: Держстандарт України, 1994.- 31с.
  2. Єрьоміна Н.В. Проектування баз даних: Навчальний посібник.—К.: КНЕУ, 1998.—208 с.
  3. Ситник Н.В. Проектування баз даних і сховищ даних: Навчальний посібник.—К.: КНЕУ, 2004.—264 с.
  4. Ситник Н.В., Краснюк М.Т. Проектування баз і сховищ даних. Навч.-методичний посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2005- 240 с.
  5. https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/sql-server
  6. https://msdn.microsoft.com/library/ms130214.aspx