Технології менеджменту знань (122 «Комп’ютерні науки» – спеціалізація «Консолідована інформація»)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124доцент Белз О. Г.ЕКІМ-61с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКІМ-61сдоцент Белз О. Г.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Технології менеджменту знань» є: ознайомлення студентів з основами набуття, подання, класифікації та компіляції знань. Дисципліна дає ґрунтовні теоретичні знання i практичні навики створення моделей організаційної системи з використанням баз даних i баз знань.

Завданнями вивчення дисципліни «Технології менеджменту знань» є: придбання студентами основних теоретичних знань в галузі розроблення інформаційних систем, що ґрунтуються на знаннях; ознайомлення з технологією створення інформаційних систем з використанням CASE-інструментарію.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: методи набуття знань, методи подання знань, методи класифікації і компіляції знань; розуміти філософські засади науки, застосовувати методологію наукових досліджень галузі комп’ютерних наук для дослідження організаційних структур і процесів в економіці та підприємництві; стандарт онтологічного дослідження, метод детермінантного аналізу; техніку діаграм прецедентів, діаграм класів, діаграм об’єктів, діаграм послідовностей, діаграм кооперації, діаграм видів діяльності, діаграм взаємодії, у тому числі з використанням CASE-інструментарію; методологію об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування, а також інструментальні CASE-засоби підтримки життєвого циклу програмного забезпечення;

вміти: працювати з експертними та текстологічними джерелами інформації для інтеграції даних і знань в області діяльності організації; застосовувати технології менеджменту знань в інформаційно-аналітичній діяльності, зокрема для аналізу і прогнозування розвитку процесів в економіці і підприємництві; інтерпретувати результати застосування методів інтелектуального аналізу даних для ідентифікації тенденцій розвитку процесів в організації та в економіці і підприєм­ництві загалом; ідентифікувати вимоги до організаційної системи з боку зовнішнього оточення, визначаючи запит до системи, тобто її зовнішню детермінанту, і образ системи, що задовольняє цим вимогам; будувати зовнішні (контекстні) моделі (прецедент-моделі) організаційної системи, визначаючи межі системи (бізнесу), суб’єктів бізнесу, прецеденти бізнесу; будувати внутрішні моделі (об’єктні моделі) організаційної системи, визначаючи об’єкти і відношення між ними, поведінку об’єктів, взаємодії об’єктів у прецеденті; будувати самостійно чи у складі групи фахівців зовнішні (контекстні) і внутрішні (об’єктні) моделі організаційної системи та схеми інформаційних і матеріальних потоків в організації, застосовуючи сучасні діаграмні техніки (прецедентів, взаємодії, онтології тощо) і стандарти, у тому числі з використанням CASE-інструментарію; проектувати структуру та створювати машинну інформаційну базу підприємства чи організації на підставі вимог користувачів у формі бази знань за допомогою CASE-інструментарію у середовищі інтелектуальних систем; формулювати функціональні вимоги до інформаційних систем, розробляти технічні завдання, функціональні специфікації і т.д.; беручи участь на всіх етапах проектування, розробки (набуття), впровадження й експлуатації інформаційних систем і технологій, оцінювати їхню адекватність і ефективність.

Рекомендована література

 1. https://basegroup.ru/deductor/
 2. https://protege.stanford.edu/
 3. Баклан І. В. Експертні системи. Курс лекцій / І. В. Баклан. – Київ: НАУ, 2012. – 132 с.
 4. Белз О. Основи економічних експертних систем: Навч. посіб. / О. Белз. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 238 с.
 5. Ивахненко А. Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем / А. Г. Ивахненко. – Киев: Наук. думка, 1981. – 296 с.
 6. Ілляшенко С.М. Інноваційний розвиток: маркетинг і менеджмент знань: монографія / С.М. Ілляшенко. – Суми: ТОВ «Діса плюс», 2016. –192 с.
 7. Кравець Р. Б. Інформаційні технології організації бізнесу: навч. посібник / Р. Б. Кравець, Ю. О. Сєров, О. В. Марковець. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 228 с.
 8. Литвин В. В. Технології менеджменту знань: навч. посібник / В. В. Литвин; за заг. ред. В.В.Пасічника. – 2-ге вид. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 260 с.
 9. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Електронна комерція» для студентів економічного факультету / [Уклад. О. Белз] – Львів, Дільниця оперативного друку економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 48 с.
 10. Паклин Н. Б. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / Н. Б. Паклин, В. И. Орешков. – СПб.: Питер, 2010. – 704 с.
 11. Сявавко М. Моделювання за умов невизначеності / М. Сявавко, О. Рибицька. – Львів, Українські технології, 2000. – 319 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус