Технології підтримки прийняття рішень (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізація “Консолідована інформація”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Array

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни _“Технології підтримки прийняття рішень є підготовка фахівців, які б володіли теоретичними та прак­тичними навичками застосування сучасних технологій підтримки прийняття рішень у менеджменті фірми відповідним комплексом методів і засобів.

Завданнями вивчення дисципліни _“Технології підтримки прийняття рішень»  є здобуття студентами знань для виконання таких робіт:

– визначення центрів (локусів) розроблення та прийняття рішень у менеджменті сучасної великої фірми (корпорації);

– дослідження типів рішень, які належить розробляти у визначених центрах;

– вибір серед існуючих або створення нових підходів, методів і моделей розроблення рішень;

– доведення рішень до виконавців, контроль, аналіз виконання та удосконалення розроблення рішень;

– визначення необхідних для розроблення рішень ресурсів.

Матеріально-технічне забезпечення дисципліни: лабораторний практикум проводиться у комп’ютерних класах економічного факультету з використанням відповідних наявних програмних засобів:

– EXCEL;

– 1С Підприємство та ін.

Результати навчання:

  • знати:

– професійну українську та англійську термінологію з питань, що вивчаються з даної дисципліни;

– види організаційних структур менеджменту та  центри (локуси) розроблення та прийняття рішень в них сучасних великих фірм (корпорацій);

– типи рішень, які належить розробляти у визначених центрах;

– технології вибору серед існуючих або створення нових підходів, методів і моделей розроблення рішень;

– способи доведення рішень до виконавців, контролю, аналізу виконання та удосконалення розроблення рішень;

– технології підтримання розроблення рішень необхідними ресурсами.

  • вміти:

– обирати та використовувати відповідні методи ком­п’ютерних наук, інформаційні технології та інформаційно-ана­літичні системи для обґрунтування рішень щодо оптимізації чи удосконалення бізнес-процесів в організації;

– використовувати професійно-профільні знання та вміння у галузі економіко-математичного моделювання для дослідження динаміки розвитку організаційних систем та ринків товарів і послуг в умовах мінливого ринкового середовища;

– застосовувати структурні методи і технології та об’єктно-орієнтовану методологію у процесі розроблення інфор­маційних систем;

– застосовувати логічне і функційне програмування у процесі розроблення інтелектуальних систем підтримки рішень та їх складових (бази знань, механізмів продукування знань);

– опановувати і застосовувати на практиці методи аналітичного опрацювання інформації щодо роботи з організа­ційними структурами, включаючи їх автоматизацію з використанням існуючих стандартів, бібліотек методів та інформаційних систем;

– організовувати інформаційно-аналітичне обслугову­вання процесу прийняття менеджментських рішень щодо функціону­вання об’різних рівнів в умовах мінливого ринкового середовища;

– реферувати і анотувати, складати аналітичні і тема­тичні огляди накопичених в організації інформаційних ресурсів, зокрема із застосуванням спеціалізованих програмних продуктів;

– здійснювати пошук і вибір джерел консолідованої ін­формації з метою актуалізації інформаційних ресурсів організації, очищати та узгоджувати їх з наявними, оцінювати їх достовірність для розроблення рішень.