Технології проектування і адміністрування баз даних

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: статистики

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Панчишин Т. В.ЕКТ-41с, ЕКю-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКТ-41сдоцент Панчишин Т. В.
ЕКю-41сдоцент Панчишин Т. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Технології проектування і адміністрування баз даних” є предметне вивчення та практичне освоєння технологій розробки та проектування баз даних, їх ефективне адміністрування.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Технології проектування і адміністрування баз даних ” є засвоєння теоретичних основ систем управління базами даних; вивчення поняття та категорій реляційних баз даних; отримання теоретичних знань щодо операцій із реляційними моделями даних; ознайомлення із етапами проектування баз даних, практичне освоєння MySQL-системи керування БД, принципами роботи, створення запитів, об’єднання таблиць, використання тригерів, створення діаграм, збереження цілісності даних; опанування навиків адміністрування My SQL; ознайомлення з сучасними СУБД.

В результаті успішного завершення даного курсу студент повинен
знати:
– особливості сучасних систем управління базами даних;
– поняття реляційних баз даних;
основні реляційні операції та їх інтерпретацію;
– основні етапи проектування баз даних;
– теоретичні мови SQL-запитів;
– особливості MySQL системи керування реляційними базами даних.
вміти:
– створювати запити;
– створювати, оновлювати та використовувати бази даних;
– нормалізувати та об’єднувати таблиці;
– створювати представлення;
– створювати модель в існуючій базі даних;
– адмініструвати бази даних.

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка, освітня програма: “Економічна аналітика та бізнес-статистика” успішне завершення курсу “Технологія проектування та адміністрування БД” сприяє формуванню компетентностей та програмних результатів навчання :

Загальні компетентності: ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. СК17. Здатність до застосовування програмних засобів, впровадження інформаційних систем і технологій для оптимізації діяльності.

Програмні результати навчання: РН17. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів РН26. Вміння використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення

Рекомендована література

  1. Анісімов А.В., Кулябко П.П. Інформаційні системи та бази даних: Навчальний посібник для студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики. Київ. 2017. 110 с.
  2. Трофименко О.Г., Прокоп Ю.В., Логінова Н.І., Копитчук І.М. Організація баз даних: навч. посібник, 2-ге вид. виправ. і доповн. Одеса: В-во: Фенікс, 2019. 246с.
  3. Цеслів О.В., Коломієць А.С. Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних: Навч. посіб. –К.НТУУ „КПІ”, 2017–284 с.
  4. Роб П. Системы баз данных: проектирование, реализация и управление / П. Роб, К. Коронел ; пер. с англ. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 1040 с
  5. “Введення в сучасні бази даних”: навч. посіб. / М.А. Демиденко; НТУ «Дніпровська політехніка». – Д. : 2020. – 38 с
  6. Шаров С.В. , Осадчий В.В. Бази даних та інформаційні системи. Навчальний посібник / С.В. Шаров, В.В. Осадчий. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 352 с

Матеріали

Навчально методичне забезпечення буде доступне на початку семестру на платформі Moodle за посиланням http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3858
(для перегляду необхідна авторизація)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус