Технології розроблення програмних та інтелектуальних систем (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізація “Консолідована інформація”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Троханяк С. Р.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни “Технології розроблення програмних та інтелектуальних систем” є надання фундаментальних знань процесу розробки програмного забезпечення та інтелектуальних систем.

Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння математичних основ, алгоритмічних принципів в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі програмних систем. Сформувати фундаментальні теоретичні знання щодо базових методів і технологій розробки та проектування обчислювального інтелекту. Оволодіти загальними принципами побудови та функціонування інтелектуальних систем.

Результати навчання:

Знати:

 • технології розробки та проектування інтелектуальних систем;
 • засоби видобутку знань та інтелектуального аналізу даних;
 • базові методи і технології обчислювального інтелекту;
 • базові та адаптивні алгоритми кластерізації;
 • інтелектуальні методи класифікації та регресії;
 • алгоритми машинного навчання;
 • принципи побудови та навчання нейроних мереж;
 • принципи створення гібридних інтелектуальних систем на основі
 • розпізнавання образів, нейромереж, нечіткої та формальної логік.
 • методології розпізнавання образів.

Вміти:

 • добувати, аналізувати, упорядковувати теоретично та експериментально
 • досліджувати алгоритми, методи, програми апаратно-програмних комплексів і систем;
 • обґрунтовувати й аналізувати вибір конкретного типу моделі та методу обчислювального інтелекту при розв’язані відповідних практичних задач;
 • використовувати сучасні програмні засоби для дослідження інтелектуальних систем;
 • обирати методи та планувати експериментальні та теоретичні наукові дослідження;
 • застосовувати в різних предметних областях інформаційних технологій
 • сучасні методи формалізації та обробки нечіткості та невизначеності експертних знань;
 • розробляти та перетворювати математичні та програмні моделі обчислювальних та інформаційних процесів, пов’язаних із функціонуванням
 • об’єктів професійної діяльності. За допомогою розроблених моделей визначати оптимальні режими роботи об’єктів та процесів;
 • проектувати людино-машинний інтерфейс інформаційних систем, застосовуючи різні ефективні принципи, підходи, методики та архітектурні шаблони при реалізації та інтеграції програмних компонентів і комплексів;
 • використовувати базові методи і технології обчислювального інтелекту;
 • використовувати інтелектуальні методи класифікації та регресії;
 • використовувати алгоритми машинного навчання;
 • застосовувати при вирішенні задач принципи побудови та навчання нейроних мереж;
 • застосовувати при вирішенні задач принципи створення гібридних
 • інтелектуальних систем на основі розпізнавання образів, нейромереж.