Теорія інформації (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізація “Консолідована інформація”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Штанько В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
38

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни _“Теорія інформації ”  є  оволодіння сучасними засобами впровадження інформаційних систем і технологій для забезпечення ефективного керування – менеджменту – на всіх етапах життєвого циклу розвитку інформаційних систем: від прийняття рішення про створення до впровадження і експлуатації.

Завданнями вивчення дисципліни _“Теорія інформації ” – сформувати у студентів:

– розуміння інформації як одного з базових понять в теорії управління, що найгрунтовніше розглядаються в кібернетиці;

– визначення інформації з точки зору кібернетики;

– розуміння понять інформації, даних і знань за їх семантичними характеристикамит;

– уявлення про різні види інформації, передусім економічну інформацію;

– знання про структуру економічної інформації, її складові елементи і їх характеристики;

– поняття про міри економічної інформації, її носії та форми відображення.

Матеріально-технічне забезпечення дисципліни: лабораторний практикум проводиться у комп’ютерних класах економічного факультету з використанням відповідних наявних програмних засобів:

– MS EXCEL;

– 1С Підприємство;

– розподіленої реляційної СКБД MS SQL Server 2005/2008;

– OLAP-сервера Analysis Services 2005 MS SQL Server 2005;

– служби звітності Microsoft SQL Server Analysis Services 2005;

– хмарного сервісу ЛНУ імені Івана Франка;

– інтернет- ресурсів.

Результати навчання:

  • знати:

– визначення інформації з різних точок зору і сфер використання;

– роль інформації в процесах управління;

– визначення економічної інформації та область її використання;

– структуру економічної інформації, економічний показник як основний семантичний їїелемент;

– форми відображення економічної інформації, її носії;

– різницю між інформацією, даними та знаннями;

– організацію інформації в інформаційні системи.

  • вміти:

–  обирати та використовувати відповідні методи ком­п’ютерних наук, інформаційні технології та інформаційно-ана­літичні системи для обґрунтування рішень щодо оптимізації чи удосконалення бізнес-процесів в організації;

– застосовувати знання та розуміння нормативно-правового регулювання у сфері інформаційних технологій та інформаційно-аналітичної діяльності;

–  проводити дослідження у сфері інформаційних техно­логій та інформаційно-аналітичної діяльності у відповідності до сучасних вимог галузі знань з комп’ютерних наук;

.

– здійснювати інформаційне моделювання предметних областей діяльності організаційних структур в умовах мінливого ринкового середовища;

–  створювати та супроводжувати інформаційні систе­ми, OLTP- і OLAP-системи, системи консолідації даних та їх ком­поненти (бази даних і знань, сховища даних, Web-портали, програмні додатки);

–  опановувати і застосовувати на практиці методи оброблення інформації щодо діяльності фірм різного типу, включаючи їх автоматизацію з використанням існуючих стандартів, бібліотек методів та інформаційних систем;.

– організовувати інформаційно обслугову­вання процесу прийняття управлінських рішень у менеджменті фірми;

– здійснювати пошук і вибір джерел консолідованої ін­формації з метою актуалізації інформаційних ресурсів організації, очищати та узгоджувати їх з наявними, оцінювати їх достовірність.