Теорія економічної конкуренції (для Екн)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516професор Яворська Т. В.ЕКН-31с
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКН-31с

Опис курсу

Мета: засвоєння студентами основ теорії економічної конкуренції, набуття навичок оцінювання стану конкуренції на різних ринках товарів та послуг. Завдання дисципліни полягає у:

 • з’ясуванні сутності та функцій економічної конкуренції, її класифікаційних ознак та видів;
 • дослідженні теорії монополій;
 • вивченні головних інструментів конкурентної боротьби;
 • аналізі економіко-правових засад регулювання конкуренції;
 • вивченні проявів недобросовісної конкуренції;
 • дослідженні характерних ознак антиконкурентних узгоджених дій;
 • розкритті механізму контролю за концентраціями та узгодженими діями на ринку та природними монополіями;
 • дослідженні специфіки розвитку економічної конкуренції в Україні;
 • вивченні світового досвіду розвитку конкуренції у економіці.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

 

знати:

понятійно-категоріальний апарат теорії економічної конкуренції;

функції та види економічної конкуренції;

сутність монополій та їх характерні риси;

класифікаційні ознаки та види монополій;

світовий досвід регулювання конкурентних відносин в економіці.

 

вміти:

здійснювати оцінку стану конкуренції на різних ринках товарів та послуг;

аналізувати внутрішньогалузеву конкуренцію на прикладі обраного ринку товарів чи послуг;

визначати основні форми міжгалузевої конкуренції в Україні;

оцінювати та виявляти недоліки у вітчизняному законодавстві щодо захисту економічної конкуренції;

досліджувати діяльність та виявляти особливості природних монополістів в Україні;

аналізувати зарубіжний досвід розвитку та регулювання економічної конкуренції.

Рекомендована література

 1. Реверчук С.К., Сива Т.В., Реверчук Л.С. Основи теорії економічної конкуренції: навч. посіб. К.: Знання, 2007. 271с.
 2. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: підручник. К.: Таксон, 2004.  704с.
 3. Портер М. Конкурентна стратегія: техніки аналізу галузей і конкурентів: перек. Н. Кошманенко. К. Наш формат, 2020. 416с.
 4. Швидка Т. І. Економічна конкуренція: сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи його модернізації: монографія. Харків: Право, 2020. 374 с.
 5. Портер М. Е. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. К.: Основи, 1998.  390 с.
 6. Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика: колективна монографія / за заг. ред. В.В. Іванової. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Суми «Університетська книга», 2020. 228 с.
 7. Борисова Т. М. Міжнародна економічна конкуренція: навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 231 с.
 8. Васильківський Д. М. Конкуренція на світових ринках товарів та послуг: навч. посібник. Хмельницький: ХНУ, 2019. 162 с.
 9. Портер М. Конкурентна перевага: як досягти стабільно високих результатів. Переклад з англ. І. Ємельянова (розділи 1-3), І. Гнатковська (розділи 4-15). К. Наш формат, 2019. 622с.
 10. Хаустова В. Є. Вплив процесів злиттів і поглинань на конкурентоспроможність економіки в умовах глобалізації: монографія. Харків: Л. М. Лібуркіна, 2019. 415 с.
 11. Джерелюк Ю. О. Антикризова стійкість підприємств в конкурентному середовищі: теорія, методологія та практика: монографія. Херсон: В. С. Вишемирський, 2018. 453 с.
 12. Львов Б. Ю. Недобросовісна конкуренція щодо обєктів промислової власності:господарсько-правовий аспект: монографія. Київ: Ін Юре, 2018. 168 с.
 13. Полякова Ю. В. Пріоритети забезпечення конкурентоспроможності регіонів України. /Ю.В. Полякова ; Національна академія наук України, ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”. Львів : ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України”, 2018. 336 с.
 14. Сучасні механізми забезпечення конкурентоспроможності національної економіки :монографія /[Л.В. Кривенко … [та ін.] ; за загальною редакцією Л.В. Кривенко ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет. Суми : Сумський державний університет, 2018. 329 с.
 15. Пилипенко А. А. Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства :організація управління та маркетингове забезпечення : монографія /[А.А. Пилипенко, О.В. Фартушняк, І.Ю. Пасічник] ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Харків : Л.М. Лібуркін, 2017. 275 с.
 16. Труніна І. М. Конкурентоспроможність підприємницької діяльності :(туристична галузь) : підручник /І.М. Труніна, О.А. Сущенко, Г.С. Ліхоносова. Кременчук : О.В. Щербатих, 2017. 266 с.
 17. Маркетингове стратегічне управління конкурентоспроможністю на мікро-, мезо- і макрорівнях :монографія /[І.В. Тараненко … [та ін.] ; за науковою редакцією І.В. Тараненко ; Університет імені Альфреда Нобеля. Дніпро : Університет ім. А. Нобеля, 2017. 281 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус