“Тімбілдінг і організаційна поведінка”

Тип: На вибір студента

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616професор Скрипко Т. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Тімбілдінг («team building» – з англ. «розбудова команди») включає широкий спектр заходів, спрямованих на підвищення ефективності трудових колективів, спільнот. Мета тімбілдінгу: забезпечити саморозвиток, лідерські якості, позитивне спілкування, здатність працювати разом у тісному контакті, як єдина, злагоджена команда.

У дисципліні вивчаються важливі складові (психологічні, соціальні, культурні, національні), що впливають на поведінку, а відтак – на ефективність роботи компанії. Тімбілдінг здебільшого спрямований на особистість, а організаційна поведінка – на формування відчуття корпоративності й лояльності працівників до компанії.

Використано класичні підходи і новітні досягнення у комунікативній міжособистісній сфері. На лекціях зроблено акцент на вивченні реальних ситуацій різноманітних компаній й організацій, у т.ч. під час суспільних і ринкових змін. На практичних заняттях передбачено використання рольових тренінгів, які вироблятимуть навички міжособистісного спілкування, згуртованості, стимулювання творчості, стресостійкості, емоційного піднесення.

Дисципліна розрахована на широке коло майбутніх фахівців у сфері управління підприємствами, IT-сфери, педагогіки, правознавства, журналістики, маркетингу.

Рекомендована література

Основна

 1. Балановська Т. І., Михайліченко М. В., Троян А. В. Сучасні технології управління персоналом: навч. посібник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 466 с.
 2. Горбунова В.В. Психологія командотворення: Ціннісно-рольовий підхід до формування та розвитку команд: монографія. Житомир: ЖДУ імені Івана Франка, 2014. 380 с.
 3. Психологія тимбілдингу: навч. посібник [за заг. ред. Романовського О.Г., Калашникової С. В.]. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. 92 с.

Допоміжна

 1. Бліхар В., Верескля М., Михаліцька Н. Офіс-менеджмент: навч.-метод. посібн. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 348 с.
 2. Гавриш О. А., Довгань Л. Є., Крейдич І. М., Семенченко Н. В. Технології управління персоналом: монографія. Київ: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. 528 с.
 3. Голентовська О. С. Огляд зарубіжних та вітчизняних підходів до проблеми командотворення. Наука і освіта: наук.-пр. журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – 2014. – № 5. – С. 24–30.
 4. Калинець К. С. Сутність та особливості формування управлінської команди. Сучасний менеджмент і економічний розвиток. – Суми: СумДУ, 2014. С. 105–111.
 5. Монастирський Г. Л. Теорія організації: навч. посібник. Київ: Знання, 2008. 319 с.
 6. Нікіфорова Л. О. Білоконь Я. В. Тімбілдинг як основа ефективного розвитку колективу. Економічний простір − Дніпро, ПДАБА, 2012, № 59. С. 218 – 225.
 7. Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент: підручник. Київ: Знання, 2011. 426 с.
 8. Скрипко Т. О. Парадигма розвитку і економічної безпеки малого і середнього підприємництва в системі національної конкурентоспроможності. Львів: Ліга-Прес, 2014. 392 с.

Матеріали

 1. anot.Тімбілдінг і організаційна поведінка
 2. Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент: підручник. Київ: Знання, 2011. 426 с.
 3. Скрипко Т. О. Парадигма розвитку і економічної безпеки малого і середнього підприємництва в системі національної конкурентоспроможності. Львів: Ліга-Прес, 2014. 392 с.

Силабус: Скрипко Т.О. Силабус з дисципліни "Тімбілдінг і організаційна поведінка"

Завантажити силабус