Управління змінами

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Грищук А. М.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКММ-51сдоцент Грищук А. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління змінами» є оволодіння теоретичними знаннями та одержання практичних навичок з організації управління змінами.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
– дослідження сутності змін та природи їх виникнення;
– формування у студентів наукового світогляду і знань із технології та методів управління змінами в організаціях;
– вивчення особливостей функціонування організацій в умовах безперервних змін.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
– природу, джерела та необхідність проведення змін;
– види змін;
– моделі управління змінами;
– основні етапи процесу управління змінами;
– механізми реалізації змін;
– традиційні і сучасні методи управління змінами;
– моделі організаційного розвитку та розуміти необхідність його здійснення;
– особливості проведення змін на основі реінжинірингу, реструктуризації тощо.
уміти:
– управляти змінами;
– планувати процес проведення змін;
– формувати варіанти стратегій проведення змін в організаціях;
– розробляти ефективний план дій по запровадженню змін;
– здійснювати керівництво процесом змін на різних етапах;
– формувати команду для проведення змін;
– проводити моніторинг та аналіз процесу змін тощо.

Рекомендована література

Основна література

 1. Адізес І.К. Управління змінами / пер. з англ. Т. Семигіна. Київ: Book Chef, 2018. 640 с.
 2. Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: підручник / наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. Львів: БаК, 2001. 624 с.
 3. Дорошук Г.А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи: монографія / під ред. С.К. Харічкова. Одеса: Бондаренко М.О., 2016. 196 с.
 4. Живко 3.Б. Управління змінами: навч. посіб. Львів: ЛДУВС, 2016. 251 с.
 5. Кузьмін О.Є., Яцура В.В., Грибик І.І., Грищук А.М., Смолінська Н.В., Гункевич М.Б., Замроз М.В. Управління змінами: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 356 с.
 6. Пічугіна Т.С., Ткачова С.С., Ткаченко О.П. Управління змінами: навч. посіб. Харків: ХДУХТ, 2017. 226 с.

Додаткова література

 1. Белбин Р.М. Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач. / пер. с англ. М.: НІРРО, 2003. 315 с.
 2. Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес-процесів торговельних підприємств: монографія. Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. 183 с.
 3. Воронков Д.К. Управління змінами на підприємстві: теорія та прикладні аспекти: монографія. X. ВД «ІНЖЕК», 2010. 340 с.
 4. Гарафонова О.І. Управління змінами: теорія, методологія та практика: монографія. Київ: КНТУД, 2014. 364 с.
 5. Гусєва О.Ю. Управління стратегічними змінами: теорія і прикладні аспекти: монографія. Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2015. 395 с.
 6. Дафт Ричард. Менеджмент. СПб: Питер, 2009. с. 800.
 7. Дафт Р.Л. Уроки лидерства / пер. с англ. А.В. Козлова; под ред. проф. И.В. Андреевой. М.: Эксмо, 2008. 478 с.
 8. Захарова О.В., Шумаєва О.О., Солонцова О.П. Управління змінами: навч. посіб. / 2-ге вид., перероб. та допов. Донецьк: ЛандонXXI, 2014. 453 с.
 9. Распопов В.М. Управление изменениями: учебное пособие. М.: Магистр, 2013. 336 с.
 10. Садєков А.А., Гусєва О.Ю. Стратегічне управління підприємством. Управління змінами. Навчальний посібник для студ. спец. 8.050107, 7.050107 ден. і заоч. форм навчання. Д.: ДонНУЕТ, 2010. 414 с.
 11. Сєріков А.В. Управління організаційними змінами. Навчальний посібник. – Київ: Фирма „БУРУНиК”, 2013. 264 с.
 12. Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Проведення організаційних змін як засіб подолання криз // Наука й економіка: наук.-теорет. журнал. 2008. № 4. С. 354-361.
 13. Буднік М.М., Курилова Н.М. Управління змінами: підручник. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2017. 226 с.
 14. Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: колективна монографія. Том 5 / за наук. ред. д.е.н., проф. Петрової І.Л. – Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2015. 268 с.
 15. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підруч. Київ: КНЕУ, 2004. 699 с.
 16. Штангерт А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством [Текст]. Навчальний посібник. Київ: Знання, 2007. 335 с.
 17. Cameron Е. MakingSenseofChangeManagement: ACompleteGuidetotheModels, Tools & TechniquesofOrganizationalChange. Kogan Page, 2011. 384 p.
 18. Frank V. Change Management – Manage the Change or It Will Manage You. / Voehl, Frank, Harrington, H. James; Productivity Pr., 2016. 390 p. 15.
 19. Kotter J.P. Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard Business Review. 2005. March-April Vol. 73 (2). 59-67.
 20. Prisyazhnyuk A., Khmurova V.Theoretical aspect of cluster change management // Science and education: trends and prospects: Collection of scientific articles. Ascona Publishing, New York, United States of America, 2018. 368 p. 265-268 p.

Інтернет–ресурси

 1. Найпак Д. В. Реалізація технології проведення організаційних змін як передумови розвитку підприємства [Електронний ресурс] // Економіка. Управління. Інновації. № 1. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui 2015 1 21.
 2. Сенге П. Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающейся организации. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://bookap.info/book/the_fifth_discipline_2016/load/pdf.shtm
 3. Шевченко І. Б. Управління змінами [Електронний ресурс]: навчальний посібник. Київ: НТУУ «КПІ», 2015. 231 с. Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/12734
 4. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: http: //www. gov.ua.
 5. Міністерство освіти і науки України: http: // mon.gov.ua
 6. Міністерство фінансів України: http: // minfin.gov.ua
 7. Державний комітет статистики України: http: // ukrstat.gov.ua
 8. Національний інститут стратегічних досліджень: http: // niss.gov.ua
 9. Державний департамент інтелектуальної власності: http: // sdip.gov.ua
 10. Український Науково-Технологічний Центр (НТЦУ): http://www.stcu.kiev.ua
 11. Технопарк «Інститут монокристалів»: http://www.isc.kharkov.com
 12. Технопарк «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка»: http://www.yamanouchi.com.ua/
 13. Українська Ассоціація Бізнес-інкубаторів та Інноваційних центрів:http://www.NoveKolo.info
 14. Проект SME Toolkit Департаменту Малого та Середнього Бізнесу Групи Світового Банку:http://www.smetoolkit.org
 15. Проект технічної допомоги Агенства США з міжнародного розвитку: http: // www.atci.com.ua.
 16. Міжнародний Інститут Бізнесу:http://www.iib.com.ua
 17. Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна»:http://www.interfax.kiev.ua
 18. Українська Інвестиційна Газета:http://www.investgazeta.net
 19. Галицькі Контракти:http://www.kontrakty.com.ua
 20. Журнал «Економіка»: http://www.economix.com.ua/
 21. Журнал «Юстиніан»: http://www.justinian.com.ua/
 22. Журнал «Інтелектуальний капітал»: http://www.ndiiv.org.ua
 23. Український фондовий ринок: http://www.investfunds.com.ua/
 24. Експерт: http://www. expert.ua.
 25. Компаньйон: http://www.companion.ua/Articles/
 26. Інститут дослідження cвітових технологій Лойола Коледж, Мериленд, США: http://www.itri.loyola.eduстатистика США http: //www.census.gov
 27. Євростат: http: // www.europa.eu.
 28. Vista-Managеment GmbH: http: // www. innovint.net

 

 

Силабус:

Завантажити силабус