Управління інноваціями

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Юринець З. В.ЕКМ-31с, ЕКі-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКМ-31с
ЕКі-31с

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Управління інноваціями» є формування теоретичних знань, розвиток здібностей і практичних навиків студентів з питань розробки та реалізації управлінських рішень у сфері інновацій.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система організації інноваційної діяльності в Україні та закордоном, основні принципи її побудови, функціонування та розвитку, а також процес розробки та впровадження інноваційних стратегій, політики, проектів в організаціях.

Основні цілі курсу полягають у: визначенні суті інновацій, необхідності їх для економіки України; ознайомленні майбутніх фахівців із проблемами економіки та організації інноваційної діяльності як на макро-, так і мікрорівні, зокрема, методами організації та управління виробництвом нової продукції, оцінкою ефективності  інноваційних проектів в ринкових умовах; визначенні етапів і принципів управління інноваційною діяльністю; дослідженні методології управління інноваційними проектами; обґрунтуванні форм і методів фінансування інноваційних проектів; дослідженні технологій розробки і реалізації управлінських рішень у сфері інновацій.

 

Рекомендована література

  1. Про інноваційну діяльність / Закон України № 40-ГУ від 4 липня 2002 р. – доступно з http://www.rada.com.ua.
  2. Господарський Кодекс України
  3. ІлляшенкоС. М. Інноваційний менеджмент: підручник. Суми: Університет. книга, 2010. 334 с.
  4. Чайковська  М.П. Інноваційний менеджмент: навч. посібник. Одеса : ОНУ, 2015. 382 с.
  5. Юринець З., Гнилянська Л. Інноваційно-інвестиційний менеджмент. Навч. посіб. Львів: ЗУКЦ, 2011. 136 с.
  6. Юринець З., Гнилянська Л. Інвестиційний та інноваційний менеджмент. Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 320 с.

Силабус:

Завантажити силабус