Управління персоналом (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Михасюк І. Р.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКпМ-11сЛукашенко Т. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системних знань теорії та практики з менеджменту персоналу підприємства. Дисципліна включає вивчення сучасних теорій менеджменту персоналу, оволодіння практичним досвідом з управління людьми в конкретних ситуаціях, вмінням приймати й обґрунтовувати ефективні управлінські рішення.

Дисципліна вивчає теоретико-методологічні засади та організаційні основи менеджменту персоналу, ролі та функції сучасного керівника, форми та методи планування та формування персоналу, знайомить з системою фахового просування працівників, механізмом професійно-кваліфікаційного їх розвитку, порядком та методиками оцінювання персоналу, дає знання принципів, форм та джерел забезпечення матеріальної та нематеріальної мотивації працюючих,  засад взаємодії в колективі, озброює підходами до організації праці та управління робочим часом, методами розрахунку критеріїв ефективності менеджменту персоналу.

Освоївши курс, студенти вмітимуть визначати та реалізовувати кадрову політику суб’єктів підприємницької діяльності, вести кадрове діловодство, розрахувати потребу в персоналі, застосовувати сучасні механізми укомплектування підприємства персоналом, планувати та організовувати підвищення кваліфікації працівників, управляти кар’єрним зростанням, проводити оцінювання персоналу, організовувати мотивацію працюючих відповідно до їх потреб та очікувань, керувати організацією праці та власною діяльністю, управляти конфліктними ситуаціями, визначати ефективність менеджменту персоналу.

Рекомендована література

  1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом: навч.посіб. //Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 512с. //[Електронний ресурс]: Режим доступу: <http://pidruchniki.ws/15840720/menedzhment/upravlinnya_personalom_-_balabanova_l_v>
  2. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Управління персоналом: навчальний посібник/М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шкапова. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 502с. /[Електронний ресурс]: Режим доступу: < http://nashaucheba.ru/v33856/?cc=1&view=pdf>
  3. Коваль З.О. Менеджмент персоналу: навч.посіб./З.О. Коваль.- Львів, Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 452с.
  4. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / М.І. Мурашко. − 3-тє вид., випр і доп. − К. : Т-во “Знання”, КОО, 2008. − 435 с.
  5. Олійник С.О. Теорія та практика менеджменту персоналу: підручник/ С. У. Олійник. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 376 с.
  6. Управління персоналом: навч.посіб./ А. О. Азарова, О. О. Мороз, О. Й. Лесько, І. В. Романець. –Вінниця: ВНТУ, 2014. – 283с
  7. Управління персоналом: підручник /[В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та ін.] – К.: КНЕУ, Краматорськ: НКМЗ, 2013.-666с.
  8. Хміль Ф.І. Управління персоналом: підручник./Ф.І. Хміль. – К.: Академвидав, 2006. – 488с.